STANOVY UNIE KATOLICKÝCH ŽEN

Článek 1

Název sdružení: Unie katolických žen

Sídlo: Praha 6, Thákurova 3, PSČ 169 OO

Působnost : Česká republika

Právní forma : Občanské sdružení dle Zákona č. 83/199O Sb. v platném znění

Článek 2

Poslání, náplň činnosti a cíle

a) Posláním sdružení je

- napomáhat katolickým ženám přijímat svou odpovědnost za rodinu, duchovní společenství i za celou současnou společnost v duchu evangelia;

b) Členky sdružení

- se podílejí na životě svých farních společenství,

- podporují církev v jejím úsilí o pozvednutí mravnosti, upevnění rodiny a ochranu práv člověka od jeho početí, v úsilí o sociální spravedlnost a o sjednocení křesťanů,

- účastní se charitativních akcí a organizují pomoc potřebným ve svém okolí,

- spolupracují s domácími i zahraničními organizacemi křesťanského resp. charitativního zaměření,

c) s cílem

- dosáhnout legálními prostředky (zejména osobním příkladem, výchovou a dalšími prostředky) změny smýšlení veřejnosti a postoje společnosti k duchovním hodnotám a potřebám lidského života.

d) Sdružení vyvíjí činnost jako „soukromé sdružení křesťanů“ v souladu s C I C

Článek 3

Složení

Unie katolických žen sdružuje

a) skupiny a kluby katolických žen vzniklé zejména při farních společenstvích (dále jen "skupiny"),

b) zájmová a charitativní sdružení katolických žen (dále jen "skupiny") a

c) jednotlivé členky sdružení, popř. členy "podporující", resp. "patronátní" (dále jen "podporující člen").

Článek 4

Členství

a) Unie sdružuje ženy katolického vyznání. Podporujícím členem však může být každý, kdo chce sdružení podporovat (viz status člena podporujícího). Členství ve sdružení je dobrovolné, ze sdružení může členka svobodně vystoupit.

b) Členství vzniká přihlášením ve skupině, v níž chce žadatelka aktivně působit; členství člena podporujícího vzniká přihlášením ke sdružení popř. ke konkrétní skupině.

c) Členství zaniká vystoupením nebo úmrtím členky či podporujícího člena nebo zánikem sdružení.

Článek 5

Práva a povinnosti členů

Členky sdružení mají právo :

a) zúčastňovat se akcí sdružení, resp. skupin a podílet se na jejich činnosti,

b) užívat zařízení zřizovaná sdružením, resp. skupinou

c) podávat návrhy na přijetí nových členek,

d) volit a být voleny do orgánů sdružení,

e) prostřednictvím výboru sdružení nebo skupiny se vyjadřovat k morálním a sociálním celospolečenským otázkám

Členky sdružení jsou povinny :

a) dodržovat stanovy,

b) platit členské příspěvky, nejsou-li vnitřním řádem skupiny prominuty.

Status podporujícího člena

a) právo být informován o činnosti sdružení, popř. konkrétní skupiny,

b) povinnost, namísto aktivní účasti ve skupině (včetně výkonu funkcí, podporovat sdružení či konkrétní skupinu finančními, hmotnými, popř. duchovními dary (modlitbou).

Článek 6

Organizace sdružení :

a) Skupina

1. Skupina je základní společenství, ve kterém se soustřeďuje činnost sdružení. Podmínkou ustavení skupiny je minimální počet 5 členek. Skupina je oprávněna nabývat práv a zavazovat se vlastním jménem. Majetek skupiny tvoří příspěvky členek, dary, subvence, dotace, jakož i úroky z majetkových hodnot a výnosy z činnosti skupiny. Členky neručí osobně za závazky skupiny. Za své závazky ručí skupina do výše svého majetku.

2. Výroční zasedání je nejvyšším orgánem skupiny. Koná se jedenkrát ročně. Projednává záležitosti týkající se činnosti, vedení a hospodaření skupiny, v souladu s vnitřním řádem skupiny provádí volbu vedoucí skupiny, která je statutárním orgánem skupiny.

3. Vnitřní řád stanoví skupina dle svých místních podmínek.

4. Činnost skupiny se rozvíjí pod duchovním vedením správce farnosti, popř. člena řeholního společenství, popř. poučeného laika. Činnosti skupiny se dle zájmu účastní také rodiny, přátelé a příznivci členek skupiny.

5. Za skupinu jedná navenek vedoucí skupiny. Způsob podepisování stanoví vnitřní řád skupiny.

b) Sdružení - orgány

1. Sněm je nejvyšším orgánem sdružení. Je svoláván jednou za rok. Sněmu se účastní zástupkyně všech skupin sdružení. Na žádost adresovanou výboru sdružení se sněmu může zúčastnit člen podporující. Sněm je schopný se platně usnášet, jsou-li přítomny zástupkyně dvou třetin z celkového počtu skupin.

Sněm

- volí členky výboru sdružení,

- přijímá změnu stanov,

- schvaluje hospodaření sdružení,

- stanoví zásadní směry činnosti sdružení,

- stanoví zásady použití finančních prostředků a majetkových hodnot a hlasuje o způsobu tvorby finančních zdrojů na konkrétní akce,

- rozhoduje o rozpuštění sdružení.

Rozhodnutí sněmu jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členek sdružení. Hlasování se provádí aklamací. V případě rovnosti hlasů má předsedkyně sdružení dirimující hlas.

2. Mimořádný sněm. V případě potřeby či na žádost jedné čtvrtiny všech skupin, může být svolán mimořádný sněm, na nějž se přiměřeně vztahují ustanovení článku 6 bodu b) odst. 1. Pro platná rozhodnutí mimořádného sněmu musí být přítomny zástupkyně poloviny všech skupin.

3. Výbor sdružení je výkonným orgánem sdružení. Je volen na 3-leté funkční období. Skládá se z předsedkyně, dvou místopředsedkyň, jednatelky a pokladníka a tří členek výboru. V případě potřeby jsou v mezidobí členky výboru doplňovány kooptací.

4. Předsedkyně je statutárním orgánem sdružení. Je volena na 3-leté funkční období. Zastupuje sdružení navenek. Odpovídá za svolání řádného i mimořádného sněmu. V případě nepřítomnosti či nemoci je zastupována místopředsedkyní. Táž osoba může být do funkce předsedkyně volena opětovně, avšak nepřetržitě svou funkci může zastávat nejdéle po dobu dvou funkčních období.

Článek 7

Hospodaření sdružení

a) Skupiny ani jednotlivé členky neručí za závazky sdružení. Sdružení odpovídá za své závazky vůči třetím osobám do výše svého majetku. Sdružení neručí za závazky skupin.

b) Majetek sdružení tvoří dary, veřejné subvence a dotace, úroky a výnosy z majetkový hodnot a výnosy z činnosti sdružení a majetková podstata sdružení.

c) Za hospodaření sdružení odpovídá výbor sdružení. Jednotlivé úkony správy majetku provádí členka výboru k těmto úkonům výborem pověřená.

Článek 8

Doba trvání

Trvání sdružení není časově omezeno.

Článek 9

Rozpuštění sdružení a zánik skupiny

a) V případě dobrovolného rozpuštění, sloučení s jiným sdružením nebo pravomocným rozhodnutím orgánu státní správy o rozpuštění sdružení bude provedeno majetkové vypořádání přiměřeně podle ustanovení § 68 a násl. Zák. č. 513/1991 Sb.

b) Skupina zaniká z rozhodnutí svého výročního zasedání nebo pravomocným rozhodnutím orgánu státní správy o rozpuštění skupiny anebo v případě, kdy počet členek skupiny klesne pod hranici, která je stanovena pro ustavení skupiny. Z rozhodnutí sněmu přecházejí majetková práva, aktiva a pasiva zaniklé skupiny na sdružení. Jinak o majetkovém vypořádání platí ustanovení § 68 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb.

Článek 10

Stanovy v tomto znění přijaté na sněmu v listopadu 1998 nabývají účinnosti dnem, kdy Ministerstvo vnitra ČR vezme jejich změnu na vědomí.