zpět na hlavní stránku

Výroční zprávy UKŽ

Výroční zprávy 2008 z poboček naleznete zde

Výroční zprávy 2007 z poboček naleznete zde

Výroční zprávu 2006 naleznete zde

Výroční zprávu 2005 naleznete zde

Výroční zpráva 2004

 

Obsah:

Úvod
Unie katolických žen
Struktura a členství v UKŽ
Cíle a poslání UKŽ
Činnost UKŽ v roce 2004
Duchovní setkávání a formace
Přednášková činnost
Křesťanská poradna pro ženy
Humanitární pomoc Ukrajině
Ediční činnost
Činnost poboček
Ekumenická spolupráce
Mezinárodní spolupráce
Spolupráce s dalšími organizacemi žen v ČR
Práce s veřejností
Spolupráce s vládními organizacemi a rozhodovací sférou
Finanční zpráva
Spolupráce a kontakty
Sponzoři

Milé členky a členové, vážení přátelé a příznivci UKŽ!

Další rok našeho života a společné práce opět uplynul a chceme se tedy ohlédnout a bilancovat, co všechno v jeho průběhu Unie katolických žen prožila a vykonala.

Jak už jsme si v minulých letech připomínali, můžeme naše aktivity rozdělit do několika oblastí.

Jednou z nich je to, co neděláme jen samy pro sebe, ale pro druhé – ať již v oblasti vzdělání, diskusních setkání, přednášek a seminářů, anebo v té, která se v uplynulém roce zvláště výrazně rozrůstala, tedy na úrovni společenské. Stále častěji jsme zvány k tomu, abychom se vyjádřily k postavení a problémům žen a rodiny v naší společnosti, abychom pracovaly v dočasných nebo dlouhodobě fungujících pracovních skupinách a výborech. Na jedné straně můžeme mít radost, že na všech těchto úrovních může zaznít náš hlas hájící a prosazující křesťanský přístup a křesťanské hodnoty. Někdy ovšem máme i pocit, že nám přemíra podobných aktivit ubírá čas, který bychom chtěly věnovat konkrétní práci pro ostatní. V takových chvílích především pociťujeme potřebu, aby nás bylo ještě více, aby mezi nás našlo cestu i více žen mladých a ještě plných síly. Apelujeme tedy na vás všechny: pokud takové ženy ve svém okolí máte a znáte, snažte se je mezi nás přivést!

Neméně důležitou součástí činnosti UKŽ je i to, co děláme pro sebe: pro své duchovní povzbuzení, vzdělání,informovanost vzájemnou pomoc. Potřebujeme se scházet, být spolu, vyměňovat si názory a zkušenosti, vzájemně se posilovat.

A pro obě tyto složky naší činnosti je skvělou zprávou, že se UKŽ v roce 2004 rozrostla hned o dvě samostatné pobočky - v Ostravě a v Brně. Ostravská pobočka byla založena v březnu a jak již z této zprávy uvidíte, je velmi aktivní. Brněnská pobočka vznikla v prosinci, ale nepochybujeme o tom, že i tam vykonají ženy mnoho užitečného. O velmi pestrých a košatých činnostech žen z Boskovic i Českých Budějovic, stejně jaké o aktivitách pražských a našich společných, Vás pravidelně informujeme. Nezbývá tedy, než říci: „Ze srdce vítáme mezi námi všechny nové pobočky a nové členky a Pán Bůh požehnej Vaší práci!“ ( A jen tak houšť a větší kapky, jak říkaly naše babičky!)

Méně povzbudivé je naše bilancování ekonomické – stejně jako v předchozím roce, i v roce 2004 jsme se potýkaly s napjatým rozpočtem, který obvykle právě tak pokryl nutné náklady. Podařilo se nám sice získat některé menší granty, ze kterých financujeme zejména činnost poradny pro ženy, společenská odpoledně a některé další činnosti, chybí nám však další prostředky na časopis babyka a především na běžný provoz naší kanceláře a nutnou obnovu jejího již značně zastaralého vybavení.

Nechceme si ale jen stěžovat, protože vždycky se zatím našli třeba i drobní sponzoři v nouzi nejvyšší, a jak uvidíte z následujících stránek, s Boží pomocí a díky usilovné práci nesčetných z nás jsme i s našimi omezenými prostředky zvládly v právě uplynulém roce až skoro neuvěřitelně mnoho.

Chtěla bych proto na tomto místě za sebe i za celou UKŽ ze srdce poděkovat všem, kteří se o tyto potěšitelné výsledky v roce 2004 jakýmkoliv způsobem zasloužili : pracovnicím sekretariátu UKŽ, pracovnicím poradny,členkám výboru UKŽ i výborů poboček, redakční radě Babyky, všem členkám a členům, všem našim milým příznivcům a podporovatelům.

Všem patří naše upřímné „Zaplať Pán Bůh!“

Bohuslava Boučková

předsedkyně UKŽ


Unie katolických žen (UKŽ)

je občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR pod čj. VS/1-5878/91-R,
jako platné je registrováno znění stanov z r. 1999.


Vznik UKŽ
Pod vedením JUDr. Marie Boháčové bylo v březnu 1991 v souladu s tehdy nově přijatým Zákonem o sdružování občanů založeno občanské sdružení „Pražská skupina katolických žen.“ Byla to iniciativní skupina 24 žen z různých pražských farností, které si uvědomovaly potřebu sdružování žen na křesťanské platformě. Svou angažovaností chtěly přispět k obnovení společenství uprostřed atomizované a stále více sekularizující se společnosti.

K existujícímu sdružení se přidávaly další katolické ženy z různých míst v Čechách a na Moravě a na ustavujícím sněmu v Praze 17. února 1992 byly přijaty nové stanovy a vytvořeno celostátní sdružení pod názvem „Unie katolických žen“. Tím organizace současně navazuje na předválečnou a těsně poválečnou činnost Unie katolických žen a dívek, která zaujímala v tehdejší československé společnosti nezanedbatelné místo.


Zastřešení UKŽ

Od r. 1998 vyvíjí UKŽ se schválením České biskupské konference svou činnost jako soukromé sdružení křesťanů ve smyslu kodexu Kanonického práva. Prvním duchovním rádcem UKŽ byl otec biskup Mons. Jaroslav ‚Skarvada, který nás ale opakovaně žádal o uvolnění z této funkce vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. Ač nerady, vyhověly jsme v roce 2004 jeho žádosti. Na naši žádost a po dohodě s otcem kardinálem Miloslavem Vlkem je naším novým duchovním rádcem otec biskup Karel Herbst.

Od r. 1996 je UKŽ plnoprávným členem WUCWO ( World Union of Women Catholic Organisations – Světové unie ženských katolických organizací ) a od r. 2001 má i zastoupení v jejím světovém výboru.

Struktura a členství v UKŽ

Sněm UKŽ
Nejvyšším orgánem UKŽ je sněm, který je svoláván jednou za ročně, zpravidla v únoru.

Sněm volí členky výboru, přijímá změnu stanov, schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet a zprávu o hospodaření a stanoví zásadní směry činnosti.

Od r. 2002 má sněm vždy rovněž základní nosné téma, kterým se členky a další účastníci sněmu zabývají jak na plenárním zasedání, tak i v rámci pracovních skupin.

Výbor UKŽ v roce 2004

Předsedkyně: Ing. Bohuslava Boučková
Místopředsedkyně: PhDr. Markéta Koronthályová, JUDr. Marie Boháčová
Jednatelka: Marie Zacpalová
Členky výboru:
Alena Urbanová – pobočka Č. Budějovice

Tereza Kaucká – poradna pro ženy
MUDr. Marie Opatrná – teoložka
Jarmila Hrazděrová – pobočka Ostrava
Jitka Těžká pobočka Boskovice

V průběhu roku 2004 se Tereza Kaucká z pracovních důvodů vzdala vedení poradny pro ženy . Tuto nelehkou zodpovědnost převzala Jana Štěpančíková, která byla také kooptována do výboru UKŽ.

Od 1. ledna 2005 bude také do výboru UKŽ kooptována předsedkyně pobočky UKŽ v Brně JUDr. Yvona Malířová.

Členství v UKŽ
Stanovy UKŽ rozlišují dva typy členství. Plnoprávné členství je určeno ženám katolického vyznání, tzv. podporující členství může získat každý, kdo se ztotožňuje s cíli sdružení a chce je jakýmkoliv způsobem podporovat, a to bez ohledu na vyznání, pohlaví, národnost atd.

V roce 2003 evidovala UKŽ 541 členek a členů z celé ČR, a to zejména z následujících měst a obcí:

Praha, České Budějovice, Boskovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Tábor, Turnov, Brno, Mladá Boleslav, Postřelmov, Svitavy, Ostrava, Liberec, Pardubice, Benešov, Ústí nad Orlicí, Písek, Semily, Uherské Hradiště, Česká Skalice, Letovice, Rousínov, Rtyně v Podkrkonoší, Chýnov a další.

Tímto počtem členů se UKŽ řadí mezi největší ženské organizace v ČR.

Organizační struktura UKŽ
Z organizačního hlediska měla k 31.12. 2004 UKŽ již pět samostatných poboček–Praha (současně ústředí UKŽ),Boskovice, Brno, České Budějovice a Ostrava – a jednotlivé členky sdružené v pražské centrále.

Pobočka České Budějovice:

Pobočka Boskovice:

Pobočka Ostrava

Pobočka Brno

Cíle a poslání UKŽ

Poslání UKŽ, náplň činnosti, práva a povinnosti členů a organizace a hospodaření sdružení jsou zakotveny v upravených stanovách UKŽ ze dne 7. 7. 1999, schválených Ministerstvem vnitra ČR.

UKŽ si klade za cíl zejména :

· vytvářet hmotný i duchovní prostor pro vzájemné setkávání žen stejné názorové orientace, jejich vyšší informovanost, vzájemnou podporu, pomoc a sebevzdělávání formou přednášek, seminářů a publikací

· pomáhat ženám přijímat svou odpovědnost za rodinu, duchovní společenství i za celou současnou společnost v duchu křesťanských tradic

· dosáhnout legálními prostředky (zejména osobním příkladem, výchovou a dalšími prostředky) změny smýšlení veřejnosti a postoje společnosti k duchovním hodnotám a potřebám lidského života, jakož i postoje k rodině, manželství a zodpovědnému rodičovství

· reprezentovat názory křesťansky orientovaných žen na všech úrovních veřejného a politického života a podílet se na prosazování těchto hodnot a principu rovných příležitostí ve sféře komunálního, regionálního i národního rozhodovacího procesu

· pomáhat v rámci svých možností ženám a rodinám v obtížné situaci, a to především radou a vnímavou účastí, ale i prostřednictvím materiálních sbírek a dalšími cestami

· spolupracovat se všemi národními i mezinárodními organizacemi obdobných cílů a názorové orientace.

V souladu s těmito cíli jsou základními okruhy činnosti UKŽ:

Činnost UKŽ v roce 2004

Výroční sněm

12. výroční sněm UKŽ se konal 22. února 2004 v budově Římskokatolické teologické fakulty UK v Praze a jeho ústředním tématem byly „Radosti a starosti naší církve očima ženy

Sněmu UKŽ se zúčastnilo cca 80 žen z celé ČR a několik dalších sympatizujících členů.

K hlavnímu tématu sněmu byly předneseny následující přednášky:

Program sněmu poté pokračoval v jednotlivých pracovních skupinách , jejichž diskusní náplň odpovídala předneseným přednáškám. Pracovní skupiny pak své výstupy a náměty přednesly na závěr odpoledního jednání sněmu.

Sněm se rovněž zabýval přehledem a hodnocením činností UKŽ v uplynulém roce včetně zprávy o hospodaření, perspektivním výhledem aktivit pro rok 2004, činností jednotlivých poboček UKŽ a, náměty a připomínkami jednotlivých členek. Sněmu byla rovněž předložena Výroční zpráva o činnosti UKŽ za rok 2003 včetně finanční zprávy.

V závěru se všichni účastníci sněmu sešli na společné mši sv. v kostele sv. Vojtěcha, již celebroval otec biskup Karel Herbst

Duchovní setkávání a formace

Pouť Jablonné v Podještědí 9.5.2004

I v tomto roce jsme navázaly na již vytvořenou tradici poutí UKŽ s úmyslem prosit za dobré ženy a zejména matky – ať již ve smyslu mateřství fyzického či duchovního - pro tuto zemi a tento národ.

Poutní mše svatá na tento úmysl se konala v kostele sv.Vavřince a sv.Zdislavy v Jablonném v Podještědí a celebroval ji místní duchovní správce P.Špaček. Hudbou se opět podílel smíšený sbor R. Valáška.

Po bohoslužbě jsme se společně pomodlili v kryptě u hrobu sv.Zdislavy. Na zpáteční cestě jsme navštívili zříceninu hradu Bezděz, kde nám byl ochotným průvodcem PhDr.Pavel.Boháč.

Pouť Křemešník a Želiv 19.9.2004

Velmi úspěšná byla podzimní pouť UKŽ na jedno z nejznámějších poutních míst Vysočiny, Křemešník. Toto místo s dlouhou tradicí je spojeno také s osobou dlouholetého duchovního správce a pozdějšího známého pelhřimovského děkana P.Františka Vaňka a jeho knihou Na krásné samotě. Naši poutníci se zde účastnili mše sv. v poutním kostelíku Nejsvětější Trojice, prohlédli si s výkladem obětavého místního kustoda a kostelníka p.Hány kostel, ambit, křížovou cestu kapličku s plastikou Fr.Bílka. Druhou částí pouti byla návštěva kláštera a kostela v Želivi, kde se také v tuto neděli konala poutní slavnost. Celá pouť byla úspěšně doplněna i uspokojením potřeb světských ochutnáním medovinového piva z klášterního pivovaru a výborným obědem v ubytovně U Pípalů v Červené Řečici, kde byla díky péči manželů Pípalových pohoda přímo domácí.

K dalšímu prohloubení duchovního života jsme pokračovaly i v r.2004 v pořádání společných duchovních obnov UKŽ.

Postní rekolekce se konala 20.3.2004

Adventní rekolekce se konala 13.12. 2004

Obě se uskutečnily ve farním klubu P.M.Sněžné na Jungmannově náměstí, Praha 1 a vedl je P.Jan Rybář, SJ.

Duchovní obnovy a pouti pořádají také pobočky UKŽ v Českých Budějovicích a Boskovicích..

Mezi další duchovní akce patřily:

Účast na Národní Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi 28. září 2004

a Ekumenická bohoslužba pro ženy (o níž se blíže zmiňujeme v kapitole Ekumena)

Přednášková činnost

Vzdělávací cyklus ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií - diskuse u kulatého stolu

Koordinátorky projektu – JUDr. Marie Boháčová,
Dr.PhMr. Zdeňka Ježková, CSc., PhDr. Drahomíra Syrůčková

Původní projekt byl koncipován jako cyklus přednášek a vznikl v r. 1994 ve spolupráci UKŽ s Českou křesťanskou akademií..

Vzhledem k měnící se struktuře účastníků přešla UKŽ od září 2003 k pořádání „Diskusí u kulatého stolu“ na aktuální témata. Tyto diskuse se konají v místnosti tiskového střediska ČBK, Praha 6, Thákurova 3.

Diskusní cykly k vybraným tématickým okruhům jsou plánovány vždy na akademický rok. V první polovině roku 2004 tak probíhal cyklus na téma Žena a společnost a uskutečnily se následující diskuse:

V cyklu 2004/2005 jsou témata orientována k 10. výročí Mezinárodního roku rodiny a zabývají se proto především různými aspekty úlohy ženy v rodině.

Ve druhé polovině roku 2004 se tak konaly diskuse na témata:

Cyklus bude pokračovat na jaře 2005.

Diskuse jsou vždy zaznamenány, jejich průběh ve stručnosti uveřejněn v časopise Babyka a hlavní odborné příspěvky k jednotlivým tématům pak souhrnně ve sborníku UKŽ.

Odborné přednášky

Členky UKŽ se snaží přenášet naše postoje a názory na problematiku žen a rodiny i do širší veřejnosti a jsou proto často zvány, aby se podílely na různých diskusních setkáních a seminářích.

V roce 2004 byly takto předneseny následující přednášky:

Společenská odpoledne (nejen pro seniory)

Koordinátorka projektu: Františka Zemanová
Lektor přednášek: RNDr. Ondřej Bartušek

UKŽ pořádá tento cyklus již 7.rokem. Jedná se o soubor cestopisných přednášek s promítáním diapozitivů, doplněných besedou se známou osobností a koncertem vážné hudby.

Hlavním lektorem je geograf a zkušený cestovatel RNDr. Ondřej Bartušek. Vysoká profesionální úroveň a bohatá osobní cestovatelská poznání vytvářejí aktivní společenství nejen seniorů, ale i účastníků v produktivním věku a studentů, kteří nově společenství rozšiřují.

Znalosti lektora nejen geografické, ale i z jiných oborů (historie, dějiny, přírodní vědy apod.) evokují v účastnících aktivní dotazy a glosy v průběhu přednášek i po nich. U starších spoluobčanů – stálých účastníků – jsou „Společenská odpoledne“ pevně zakotvena v jejich osobních aktivitách, přinášejí jim poznání i radost a přátelské vzájemné vazby.

Společenská odpoledne probíhají v prostorách Farního klubu u P. Marie Sněžné v Praze 1.

Podávaný šálek čaje nebo kávy vytváří neformální atmosféru společenství.

Akce jsou velmi žádané (cca 40 – 60 účastníků).

Cyklus je sponzorován z grantu Prahy 1.

Společenská setkávání

Dvakrát ročně – před prázdninami a před Vánocemi - se členky a příznivci UKŽ pravidelně scházejí v křesťanské cukrárně Studánka v Praze 1, Na Zderaze.

Cílem je neformální setkání nad kávou, čajem či sklenkou vína, při němž je možno pohovořit o činnosti UKŽ, plánech do budoucna, pozdravit přátele či prostě jen si popovídat.

V roce 2004 se tato oblíbená setkání uskutečnila 23. června a 15. prosince.

Křesťanská poradna pro ženy

Koordinátorka projektu: Tereza Kaucká, v průběhu r.2004 převzala Jana Štěpančíková

Odborný garant: PhDr. Drahomíra Syrůčková

Křesťanská poradna pro ženy byla založena UKŽ v roce 1999 na základě dlouhodobého poznatku, že existuje mnoho žen (i mužů), kteří potřebují pomoc a radu, jak se orientovat v osobní životní situaci, kterou sami obtížně zvládají. Tuto pomoc si nejsou schopni sami zajistit, s ohledem na svou sociální situaci však často nemohou využívat služeb odborníků – právníků, lékařů a psychologů, která je poskytována na komerční bázi.

Poradna je založena na práci dobrovolníků a služby jsou bezplatné, její křesťanský charakter pak je pro řadu klientů (i těch, kteří jsou sami bez vyhraněné náboženské orientace) zárukou důvěryhodnosti a nezištné pomoci.

Mezi základní okruhy problémů, s nimž se klienti na poradnu obracejí, patří především problematika domácího násilí, ztráta zaměstnání, diskriminace na pracovišti i v rodině, zdravotní problémy vlastní i členů rodiny, ale i problémy životní orientace, drog, ochrany nenarozeného života a hospicové péče.

Činnost poradny
Z analýzy činnosti poradny je patrné, že úspěšně vyplňuje mezeru mezi odbornými službami fungujícími na komerční bázi. Jejím smyslem je poskytovat službu bezplatnou, ale maximálně kvalitní. Základní myšlenkou poradny je, aby klientka (klient), která do poradny zatelefonuje nebo ji osobně navštíví, zde nalezla člověka, který má pro její problém čas, vyslechne ji, citlivě pochopí a doporučí vhodné řešení - tj. zprostředkuje kontakt s odborníkem. Poradna nabízí služby bez zřetele na rasu, pohlaví a náboženskou orientaci, či církevní příslušnost.

Informace o činnosti poradny jsou rozšiřovány formou letáků, v časopise UKŽ Babyka a v dalších periodikách orientovaných na problematiku rodiny (Naše rodina apod.).

Provoz poradny
Provoz poradny byl v roce 2004 zajišťován 10 dobrovolnými pracovnicemi, převážně členkami Unie katolických žen.

Poradna funguje celoročně vždy v úterý a čtvrtek od 10h do 17h.

Panel odborníků :
5 všeobecných a odborných lékařů, z toho
1 praktický lékař pro dospělé
1 praktcký lékař pro dospělé a dorost
1 dětský onkolog
1 onkolog a pastor
1 gynekolog
5 psychologů,a psychiatrů a psychoterapeutů
1 právník
2 kněží , z toho jeden kněz-právník-psychoterapeut

Poradna pracuje a své služby poskytuje v Praze 6, ale jejími klienty jsou občané z celé republiky. Jejich přesnou alokaci lze vzhledem k anonymitě obtížně stanovit, podle zpětných informací spolupracujících odborníků však se jich většina rekrutuje z Prahy.

V průběhu roku 2004 se poradnu obrátilo 17 0 klientů ( 19 z nich opakovaně).

Možnosti anonymity využilo 36 klientů.Ve struktuře požadovaných služeb převažovaly porady s právníky a psychology.

Struktura služeb, poskytnutých klientům v roce 2004

Psycholog, psychiatr, psychoterapeut

94

Právník

42

Kněz

19

Gynekolog

21

Ostatní lékaři

4

Kontakt na odborné poradny

6

Klienti v osobní krizi (odkaz na Rosu apod.)

3

Vyslechnutí problému bez předání kontaktu na odborníka

4

Jiné (hledání bytu, nabídka oblečení)

8

Poděkování za služby poradny

3

Celkem

204

Pozn. Zdánlivý nesoulad mezi počtem klientů a poskytnutých služeb je dán skutečností, že některým volajícím bylo zprostředkováno několik kontaktů na odborníky.

Humanitární pomoc Ukrajině

Koordinátorka projektu: PhDr. Markéta Koronthályová

UKŽ se od roku 1997 spolupodílí na organizaci humanitární sbírky oblečení a obuvi a dalších formách pomoci organizaci „Živá rodina“ v městě Bučač na Západní Ukrajině.

Ukrajinská organizace „Živá rodina“ vybudovala za pomoci UKŽ humanitární jídelnu, kde se stravují především staří lidé s nedostatečným příjmem a sirotci či děti z neúplných rodin. Oblečení je rozdělováno potřebným lidem z celé oblasti, starým lidem, vícedětným rodinám a také dětem v dětských domovech.

UKŽ je s touto organizací v pravidelném kontaktů a zpětně tak může zprostředkovat informace o využití humanitární pomoci, což má velký význam pro věrohodnost celé akce.

V roce 2004 se sbírka konala 14. a 15.5., podzimní sbírka byla na žádost ukrajinských partnerů odložena a spolupráce s organizací „Zivá rodina“ pokračovala jinými formami.

Ediční činnost

Časopis Babyka
Koordinátorka projektu a odpovědná redaktorka:
Bc. Veronika Pavlů, DiS.
Redakční rada : PhDr. Markéta Koronthályová,
Ing.Bohuslava Boučková

UKŽ pro své členky již od r.1993 časopis Babyka. V prvním období své existence vycházela babyka pouze jako několikastránkový informační věstník, od r.1995 však již má podobu časopisu se stále se zvětšujícím rozsahem a lepší kvalitou.

V současné podobě pravidelně přináší informace o aktuálních akcích i činnosti Unie v různých regionech ČR, ženské problematice v domácím i světovém kontextu, články související z úlohou ženy a rodiny ve společnosti. Zároveň slouží jako platforma k diskusi o aktuálních tématech i jako prostředek sdílení zkušeností jednotlivých členek i skupin Unie. Velký význam mají mj. informace o činnosti jednotlivých poboček UKŽ, které jsou inspirací i pro ostatní. Babyka současně zprostředkovává i informace o dalších akcích pořádaných jinými organizacemi podobného zaměření.

Časopis má stabilní grafickou úpravu, pravidelné rubriky i přispěvatele.

Pravidelné rubriky časopisu Babyka:

Časopis Babyka vychází 6x ročně v rozsahu 40 stran a v nákladu 600 výtisků a je rozesílán na objednávku všem řádným členkám a podporujícím členkám a členům UKŽ.

Sborníky

Přednášky a příspěvky na seminářích, které UKŽ organizuje, jsou průběžně redigovány do sborníků a doplňovány dalšími aktuálními příspěvky na daná témata.

V roce 2004 pokračovala distribuce sborníku II. A především příprava sborníku III., který shrnuje různé přednášky pořádané UKŽ v letech 2003-2004 a byl vydán v závěru roku 2004.

Činnost poboček

České Budějovice
V Českých Budějovicích pracuje samostatná skupina žen UKŽ, která kromě účasti na výše uvedených aktivitách organizuje i aktivity vlastní

Humanitární činnost
Od roku 2002 posílá pobočka balíčky se zdravotním materiálem, především léky (cytostatika apod.) na Ukrajinu přes komunitu sester IBMV, žijící na Slovensku.

Z dalších pravidelných činností pobočky:
pletení adventních věnců – v sobotu před 1. adventní nedělí
adventní duchovní obnova pro ženy (nejen pro členky UKŽ).


Boskovice
Samostatná skupina UKŽ v Boskovicích byla založena v srpnu 2003

Samostatně i ve spolupráci s organizací KDU-ČSL, městským zastupitelstvem a dalšími partnery pořádá a organizuje skutečně impozantní řadu aktivit.

V r.2004 to byly následující akce:.

Ostrava
Samostatná pobočka UKŽ v Ostravě byla založena 13. 3. 2004, počet členek 31.12.2004 byl 22. Členky se pravidelně scházejí jednou měsíčně (kromě prázdnin)

V roce 2004 společně pořádaly následující akce a aktivity:

Brno
Dne 7.12.2004 byla založena pobočka Unie katolických žen v Brně.

Pobočka má zatím 6 zakládajících členek a jejím cílem je spojení ve víře v Boha , snaha podílet se společnými silami a dle svých možností na životě farností,podpora katolické církve v jejím úsilí o spravedlivý život na zemi, zájem o dění křesťanských aktivit v Brně a snaha rozvíjet spolupráci s organizacemi stejného zaměření.

Ekumenická spolupráce

Členky UKŽ jsou zapojeny do činnosti Komise žen při Ekumenické radě církví v ČR. UKŽ zde zastupuje PhDr. Markéta Koronthályová. Prostřednictvím této komise a při ní nově vytvořeného Ekumenického sdružení žen spolupracuje UKŽ se ženami z různých církví a denominací v celé ČR na různých ekumenických aktivitách, jako je např. Světový den modliteb, Ekumenická setkání s biblí a uměním v Novém Městě na Moravě a další Komise žen při ERC je součástí mezinárodní organizace „Evropské ekumenické fórum křesťanských žen“.

Novinkou ekumenického rozměru činnosti UKŽ byla v r.2004 poprvé pořádaná Ekumenická bohoslužba slova která se konala 27.11.2004 v prostorách farního klubu P.Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1.

Na bohoslužbě se podílely Emanuela Blažková, ČCH a Matie Opatrná, CŘK, kromě členek UKŽ se účastnilo i několik sester z Církve pravoslavné. i

Spolupráce s mezinárodní organizací European Contact Group ( ECG – Evropská kontaktní skupina)

ECG je mezinárodní ekumenická organizace, která sdružuje církve, diakonická centra, neziskové organizace i jednotlivce, kteří se zabývají sociálně-ekonomickými tématy. Specializuje se na m.j. problematiku žen na trhu práce a specifické problémy, kterým ženy čelí.

UKŽ se podílí především na ekumenickém projektu ECG hrazeném z fondů EU „Theology.Factory.net “, který byl zahájen v r.2003. Cílem projektu je organizace seminářů na téma křesťanská spiritualita a aktivní sociální pomoc ve spolupráci Lotyšska, Německa, Itálie a ČR. Členky UKŽ se účastnily závěrečného pracovního setkání tohoto projektu v Liepaji v Červenci 2004 a zpracování výstupního materiálu projektu.a podílely na přípravě pracovních setkání

UKŽ je od r. 2004 členskou organizací ECG a je v ní zastoupena Ing.Bohuslavou Boučkovou, která byla v říjnu 2004 také kooptována do mezinárodního výkonného výboru ECG.

Spolupráce s Ekumenickou akademií ČR

UKŽ se podílela na přípravě a průběhu Mezinárodního semináře o globalizaci, který se konal ve dnech 19.-22.2.2004 v Kostelci nad Černými Lesy

S EA spolupracuje UKŽ také na podpoře akcí Fair Trade, a to jak prodejem zboží Obchůdku jednoho světa na akcích UKŽ, tak i účastí na zahajovacích akcích Asociace pro Fair trade, založené v srpnu 2004 Ekumenickou akademií.

Mezinárodní spolupráce

§ UKŽ má jako jedna ze dvou postkomunistických zemí zastoupení ve 27 členném světovém výboru WUCWO ( Světové unie katolických ženských organizací), který řídí a koordinuje činnost všech katolických ženských organizací z 56 zemí světa . UKŽ zde zastupuje JUDr. Marie Boháčová.

UKŽ dále aktivně spolupracuje s národními ženskými katolickými organizacemi v Německu, Polsku, Nizozemí, Velké Británii, Litvě a na Slovensku.

Praktickými projevy této spolupráce byla účast představitelek UKŽ např. na pouti polské UKŽ do Czenstochowe v říjnu 2004.

Spolupráce s dalšími organizacemi žen v ČR

Spolupráce mezi UKŽ a dalšími ženskými organizacemi v ČR nabyla v r.2004 dalšího rozměru a intenzity.

Na základě setkání žen ve Francouzském kulturním středisku v Praze v prosinci 2003 se představitelky Českého svazu žen, Asociace pro rovné příležitosti a UKŽ rozhodly vyvolat iniciativu k založení společné Platformy českých ženských organizací, tedy jejich zastřešení. Tato platforma pak mohla požádat o členství v European Women Lobby (Evropské lobby žen), která na úrovni EU sdružuje podobné národní platformy a mezinárodní organizace žen a zabývá se monitorováním genderové a rodinné politiky a jejím ovlivňováním na úrovni EU.

V srpnu 2004 byl vytvořen přípravný výbor této platformy a na Valném zasedání EWL v říjnu 2004. byla česká platforma přijata za členku EWL. Na základě navrženého rotačního systému v současné době českou platformu řídí a reprezentuje UKŽ, delegátkou EWL v Bruselu je JUDr.Marie Boháčová. Současně jsou připravovány dokumenty Platformy českých ženských organizací, jako je statut a jednací řád, a také ustavující valná hromada, která se bude konat v lednu 2005.

Práce s veřejností

O významnějších akcích UKŽ informují celostátní média, např. Český rozhlas, Radio Proglas, Katolický týdeník. Představitelky UKŽ bývají rovněž hosty některých náboženských pořadů Českého rozhlasu nebo Radia Proglas.

UKŽ pravidelně oznamuje přehled svých akcí ve farních zpravodajích nebo novinách vydávaných jednotlivými městskými částmi hlavního města.

V roce 2004 se o činnosti Unie opakovaně psalo například v Katolickém týdeníku, Šestce (novinách Prahy 6) i v regionálním denním a katolickém tisku.

Spolupráce s vládními organizacemi a rozhodovací sférou

UKŽ má stálé zastoupení v:

Zástupkyně UKŽ jsou pravidelně zvány na diskuse, semináře a další akce týkající se postavení ženy, rodiny a rovných příležitostí na půdě Senátu PS ČR a dalších obdobných institucí.

Významná je spolupráce na komunální úrovni, kde UKŽ využívá grantů zaměřených na sociální a vzdělávací činnost vypisovaných Městskou částí Praha 6 a Praha 1 a Magistrátem Hl.M-Prahy. Bez těchto grantů bychom nebyli schopni finančně zabezpečit činnost Křesťanské poradny pro ženy ani cyklus Společenská odpoledne.

Finanční zpráva

Výsledovka za období 1.1.2004 – 31.12.2004

Náklady
501 100
Drobný materiál - správa
10 257,40
501 400
Drobný materiál - Babyka
11 741,00
501 500
Kopírování a papír
21 087,00
512 000
Cestovné
3 149,00
511 000
Opravy a udržování
1 154,50
513 000
Náklady na reprezentaci
456,00
518 100
Ostatní služby - správa
18 568,00
518 100
Telefon a nájem kancelář
28 656,70
518 300
Ostatní služby - Ukrajina
13 136,00
518 400
Ostatní služby - Babyka
71 373,00
518 500
Ostatní služby - Boskovice
387,50
518 602
Klub u P.M.Sněžné
9 000,00
521 000
Mzdové náklady - dohody
49 400,00
546 000
Dary k životnímu jubileu
907,50
546 301
Dary humanit.účely-diakonie
5 000,00
546 401
Dary humanit.účely-Boskovice
28 130,00
549 100
Bankovní poplatky
6 102,91
548 000
Manka a škody
3 514,35
Náklady celkem
282 020,86


Výnosy
613 000 Změna stavu zásob 202,09
644 001 Úroky ČB 1,74
649 000 Jiné ostatní výnosy 5 126,00
682 200 Příspěvky od jiných organizací 350,20
682 300 Příspěvky Babyka 56 760,00
682 301 Sbírky Ukrajina
48 358,80
682 302 Příspěvky Duchovní obnova 1 200,00
682 303 Příspěvky adopce a misie 25 624,00
684 100 Členské příspěvky Praha 19 750,00
682 400 Členské příspěvky Boskovice 8 906,50
691 000 Provozní dotace 97 000,00
Výnosy celkem 263 279,33Hospodářský výsledek - ztráta - 18 741,53

Rozvaha ke dni 31.12.2004

Aktiva
022 000 Movité věci a soubory movitých věcí 122 903,00
028 000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 63 507,80
082 000 Oprávky k movitým věcem a souborům movitých věcí - 122 903,00
088 000 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku - 63 507,80
211 100 Hlavní pokladna 731,00
211 200
Pokladna Koronthályová 40334,40
211 600 Pokladna České Budějovice 17 429,00
221 100 ČSOB – běžný účet 5 828,90
221 200 Česká spořitelna 19 982,19
221 400 HypoVerisbank 1 983,21
221 700 ČSOB – České Budějovice 27 779,58
314 000 Poskytnuté provozní zálohy 5 000,00
381 000 Náklady r.2004 - Babyka 8 800,00
Aktiva celkem 91 948,25

Pasiva

321 000 Dodavatelé 11 177,30
901 000 Vlastní jmění 110 069,45
931 000 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 3 400,09
932 000 Nerozdělený zisk/ztráta minulých let 6 885.88
Pasiva celkem 131 532,72
Výsledek – ztráta - 39 584,47

Spolupráce a kontakty

Mezi naše nejvýznamnější partnerské organizace v ČR patří:

Všem těmto partnerům děkujeme za spolupráci a doufáme, že zůstanou našimi partnery i v dalším roce!

Sponzoři

Nejvýznamnějšími sponzory UKŽ v roce 2004 byli:

Všem těmto a dalším našim příznivcům upřímné Zaplať Pán Bůh!


zpět na hlavní stránku