Výroční zprávy UKŽ

Výroční zpráva 2006

 Milé členky a členové, vážení přátelé a příznivci UKŽ!

Uzavřeli jsme další rok naší společné činnosti a blížíme se k určitému milníku v jejím hodnocení, k našemu výročnímu 15.sněmu, jímž také otevíráme 15. rok činnosti UKŽ.

Za tuto dobu se naše aktivity – a to je jistě pozitivní – posunuly od malé skupiny žen v Praze a Českých Budějovicích k větší organizaci, která si vybudovala i jistou pozici v rámci českých ženských organizací a vydobyla si tak určité postavení v naší společnosti. Na druhé straně se ovšem na tomto poli setkáváme i s omezeními, danými sekulárním charakterem české společnosti: aktivity, jež jsou označeny jako křesťanské, nejsou vždy podporovány a přijímány pozitivně – tím se ovšem nemůžeme a nesmíme nechat odradit.

Pokusme se tedy opět společně zhodnotit uplynulý rok.

Stejně jako v předchozích letech můžeme svou činnost rozdělit na vnitřní – tedy, to, co děláme a organizujeme pro své povzbuzení a vzdělání, a vnější, tedy akce a činnosti navenek, pro druhé.

V oblasti spirituální jsme i v roce 2006 pokračovaly v přednáškovém cyklu o ženské spiritualitě. S potěšením můžeme konstatovat, že se toto téma i nadále setkalo s velkým zájmem a že přednášky byly vesměs početně navštíveny.

Tradicí se již staly jednodenní duchovní obnovy, na které zveme kromě svých členek i další zájemkyně a zájemce, a to jak v Praze, tak i v jiných místech, a stejně tak i podzimní ekumenická bohoslužba v Praze. I zde počet účastníků roste, což nás opravdu naplňuje radostí. Spolu s tím se úspěšně rozšiřuje i ekumenická spolupráce s ženami jiných církví a denominací. I v tomto roce se zástupkyně UKŽ zúčastnily řady jednání a seminářů o úloze a postavení ženy a rodiny, a to na komunální i národní úrovni. Jsme opravdu rády, že náš hlas je slyšet všude tam, kde je nutné a potřebné připomínat křesťanská stanoviska a etiku. Bohužel, činnost některých orgánů, na níž jsme se podílely, jako byla rada vlády pro rovné příležitosti a její komise, stejně jako komise MPSV, byla po volbách do PS PČR pozastavena nebo zcela zrušena.

 Značně se rozšířila naše účast na mezinárodních grantech v rámci programů EU. V současné době jsme zapojeny do dvou grantů Socrates/Leonardo da Vinci a jednoho grantu Socrates/Gruntvig, které se úspěšně rozvíjejí a do nichž bude možno zapojit i členky poboček. Díky těmto programům má také UKŽ již plně funkční webové stránky, na nichž se jak naše členky, tak i všichni další zájemci mohou dozvědět o nás a naší činnosti. V dohledné době bude na těchto stránkách k dispozici i náš časopis Babyka v elektronické podobě.

Samozřejmě se setkáváme i s problémy. Stejně jako v minulých letech musíme povzdechnout, že by UKŽ potřebovala trochu „omladit“. Někdy máme pocit, že děláme stále totéž, že je o nás málo slyšet, že náš hlas nezní tak, jak by měl…

A stejně jako v minulých letech stále zápasíme s nedostatkem financí, zejména na základní provoz Unie a na časopis Babyka.

Věříme ale, že se nám i v příštím roce podaří se s těmito problémy úspěšně vyrovnat – bude to ovšem záležet na nás všech.

Na závěr mi dovolte, abych svým i vaším jménem poděkovala všem členkám výboru UKŽ i všem ostatním, kdo se na naší práci v minulém roce podíleli: pracovnicím sekretariátu UKŽ, pracovnicím poradny, členkám výborů poboček, redakční radě Babyky, všem členkám a členům UKŽ, všem našim milým příznivcům, přátelům a podporovatelům.

 Bohuslava Boučková

předsedkyně UKŽ 

Unie katolických žen (UKŽ)

je občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR
pod čj. VS/1-5878/91-R,

jako platné je registrováno znění stanov z r. 1999 s pozdějšími dodatky.

 

Vznik UKŽ 

Pod vedením JUDr. Marie Boháčové bylo v březnu 1991 v souladu s tehdy nově přijatým Zákonem o sdružování občanů založeno občanské sdružení „Pražská skupina katolických žen.“ Byla to iniciativní skupina 24 žen z různých pražských farností, které si uvědomovaly potřebu sdružování žen na křesťanské platformě. Svou angažovaností chtěly přispět k obnovení společenství uprostřed atomizované a stále více sekularizující se společnosti.

K existujícímu sdružení se přidávaly další katolické ženy z různých míst v Čechách a na Moravě a na ustavujícím sněmu v Praze 17. února 1992 byly přijaty nové stanovy a vytvořeno celostátní sdružení pod názvem „Unie katolických žen“. Tím organizace současně navazuje na předválečnou a těsně poválečnou činnost Svazu katolických žen a dívek, který zaujímal v tehdejší československé společnosti nezanedbatelné místo. 

Zastřešení UKŽ

 Od r. 1998 vyvíjí UKŽ se schválením České biskupské konference svou činnost jako soukromé sdružení křesťanů ve smyslu kodexu Kanonického práva. Prvním duchovním rádcem UKŽ byl otec biskup Mons. Jaroslav Škarvada, který byl ze zdravotních důvodů na svou žádost a po dohodě s otcem kardinálem Miloslavem Vlkem v r.2004 vystřídán otcem biskupem Karlem Herbstem.

 Od r. 1996 do r. 2006 byla UKŽ plnoprávným členem WUCWO (World Union of Women Catholic Organisations – Světové unie ženských katolických organizací), rozhodnutím sněmu UKŽ bylo toto členství z finančních důvodů změněno na členství přidružené. 

V květnu 2006 byla za spoluúčasti UKŽ založena evropská aliance katolických ženských organizací ANDANTE, v jejímž výboru UKŽ zastupuje JUDr.M.Boháčová

 Struktura a členství v UKŽ

 Sněm UKŽ

 Nejvyšším orgánem UKŽ je sněm, který je svoláván jednou  ročně, zpravidla v únoru.

 Sněm volí členky výboru, přijímá změnu stanov, schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet a zprávu o hospodaření a stanoví zásadní směry činnosti.

 Od r. 2002 má sněm vždy rovněž základní nosné téma, kterým se členky a další účastníci sněmu zabývají jak na plenárním zasedání, tak i v rámci pracovních skupin.

 Výbor UKŽ v roce 2005

Předsedkyně: Ing. Bohuslava Boučková

 Místopředsedkyně: PhDr. Markéta Koronthályová

JUDr. Marie Boháčová

Jednatelka: Sofie Vajglová 

Členky výboru: Marta Hoferová (Olga Vepřeková) - poradna pro ženy

MUDr. Marie Opatrná – teoložka

JUDr.Ing. Marie Kolářová, teoložka

Věra Andrýsková – pobočka Č. Budějovice

Jarmila Hrazděrová – pobočka Ostrava

Marie Kosatíková - pobočka Boskovice

Yvona Malířová – pobočka Brno

Marie Sedláčková, Přeštice

 Účetní: Ludmila Chlumová

Pokladní: Marie Špačková

 

Členství v UKŽ

Stanovy UKŽ rozlišují dva typy členství. Plnoprávné členství je určeno ženám katolického vyznání, tzv. podporující členství může získat každý, kdo se ztotožňuje s cíli sdružení a chce je jakýmkoliv způsobem podporovat, a to bez ohledu na vyznání, pohlaví, národnost atd.

V roce 2006 evidovala UKŽ 539 členek a členů z celé ČR, a to zejména z následujících měst a obcí: Praha, Brno, České Budějovice, Ostrava, Boskovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Tábor, Přeštice, Turnov, Mladá Boleslav, Postřelmov, Chýnov, Svitavy, Liberec, Pardubice, Benešov, Ústí nad Orlicí, Písek, Semily, Uherské Hradiště, Česká Skalice, Letovice, Rousínov, Rtyně v Podkrkonoší  a další.

Tímto počtem členů se UKŽ řadí mezi největší ženské organizace v ČR.

Organizační struktura UKŽ

 Z organizačního hlediska měla k 31.12. 2006 UKŽ pět samostatných poboček– Praha (současně ústředí UKŽ),Boskovice, Brno, České Budějovice a Ostrava – a jednotlivé členky sdružené v pražské centrále.

 Pobočka České Budějovice :

Pobočka Boskovice:

Pobočka Ostrava

 Pobočka Brno

Kromě těchto poboček, které mají vlastní vedení a samostatně finančně hospodaří, funguje v rámci UKŽ ještě řada menších seskupení v jednotlivých obcích a farnostech ČR, které tento samostatný statut zatím nemají, nebo se na něj teprve připravují.

 Základní informace o struktuře a činnosti UKŽ lze získat na internetové adrese

http://ukz.katolik.cz/

Cíle a poslání UKŽ

Poslání UKŽ, náplň činnosti, práva a povinnosti členů a organizace a hospodaření sdružení jsou zakotveny v upravených stanovách UKŽ ze dne 7. 7. 1999, schválených Ministerstvem vnitra ČR.

UKŽ si klade za cíl zejména :

 V souladu s těmito cíli jsou základními okruhy činnosti UKŽ:

Činnost UKŽ v roce 2006

 Výroční sněm

14. sněm Unie katolických žen

se konal 11. února 2006 v budově Římskokatolické teologické fakulty UK v Praze a  zaměřil se na téma doporučené pro tento rok také WUCWO   „Žena - nositelka pokoje“. Hlavní referát na toto téma přednesla německá teoložka paní Magdalene Bogner, kfd.

Toto téma bylo dále rozvíjeno  v pracovních skupinách.

 Pracovní skupiny  pak své výstupy a náměty přednesly na závěr odpoledního jednání sněmu.

Součástí sněmu byl i malý seminář Dr.E.Vyskočilové „Spiritualita vyjádřená pohybem“

Sněmu UKŽ se zúčastnilo cca 80 žen z celé ČR a několik dalších sympatizujících členů.

Sněm se rovněž zabýval přehledem a hodnocením činností UKŽ v uplynulém roce včetně zprávy o hospodaření, perspektivním výhledem aktivit pro rok 2006, činností jednotlivých poboček UKŽ a náměty a připomínkami jednotlivých členek. Sněmu byla také předložena Výroční zpráva o činnosti UKŽ za rok 2005 včetně finanční zprávy.

V závěru se všichni účastníci sněmu sešli na společné mši sv. v kostele sv. Vojtěcha, již celebroval otec biskup Karel Herbst.

 Duchovní setkávání a formace

 Pouť Jablonné v Podještědí 14.5.2006

I v tomto roce jsme navázaly na již vytvořenou tradici poutí UKŽ s úmyslem prosit za dobré ženy a zejména matky – ať již ve smyslu mateřství fyzického či duchovního - pro tuto zemi a tento národ.  Poutní mše svatá na tento úmysl se konala v kostele sv.Vavřince a sv.Zdislavy v Jablonném v Podještědí.Po bohoslužbě se účastníci poutě společně pomodlili v kryptě u hrobu sv. Zdislavy. Následovala návštěva hradu Lemberka a Zdislaviny studánky.

 Jiné poutě byly pořádány jednotlivými pobočkami UKŽ (viz Pobočky)

 K dalšímu prohloubení duchovního života jsme pokračovaly i v r.2006 v pořádání společných duchovních obnov UKŽ. 

 Postní rekolekce se konala 18.3.2006 za vedení S. M. Zuzany Terezie Eisnerové, O.P.

 Adventní rekolekce se uskutečnila 16.12. 2006 , vedl ji P.Josef Čunek, SJ

 Obě byly pořádány již tradičně ve farním klubu P.M.Sněžné na Jungmannově náměstí, Praha 1, a byly velmi hojně navštíveny – cca 50 účastnic). 

Duchovní obnovy a pouti pořádají také pobočky UKŽ v Českých Budějovicích, Boskovicích, Ostravě a Brně (viz činnost poboček).

 Mezi další duchovní akce patřily:

Ekumenická bohoslužba pro ženy 14.10. 2006

Ekumenické týdny s biblí a uměním (ESBU) v Novém Městě na Moravě, jichž se aktivně účastní členky UKŽ

 Přednášková činnost

 Vzdělávací cyklus ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií

Původní projekt byl koncipován jako cyklus přednášek a vznikl v r. 1994 ve spolupráci UKŽ s Českou křesťanskou akademií. Vzhledem k měnící se struktuře účastníků přešla UKŽ od září 2003 k pořádání „Diskusí u kulatého stolu“  na aktuální témata. Od podzimu 2005 byly tyto diskuse vystřídány  novým přednáškovým cyklem na téma „Ženská spiritualita“, který pokračoval také v roce 2006.

Koordinátorky projektu: PhDr. Markéta Koronthályová, Ing.Bohuslava Boučková

Vzhledem k většímu počtu účastníků a z technických důvodů bylo jeho konání přeneseno do posluchárny P3, I.patro budovy Katolické teologické fakulty, Thákurova 3, Praha 6, která je vybavena audiovizuální technikou. Koná se vždy ve středu v 18 :00 hodin.

 

Uskutečnily se následující přednášky:

Přednášky jsou zaznamenávány, jejich obsah je ve stručnosti uveřejněn v časopise Babyka, s uveřejněním plného znění se pak počítá souhrnně ve sborníku UKŽ.

Společenská odpoledne (nejen pro seniory)

Koordinátorka projektu: Františka Zemanová

Lektor přednášek: RNDr.Ondřej Bartušek

 UKŽ pořádá již 10. rokem společensko – poznávací cyklus „Společenská odpoledne třetího věku“,  určený především seniorům z Prahy 1 a blízkého okolí.

Obsahem cyklu jsou cestopisné přednášky s promítáním diapozitivů, jednou za rok „Křeslo pro hosta“ a jeden koncert klasické hudby. Lektorem cestopisných přednášek je geograf a stále aktivní zkušený cestovatel s bohatými znalostmi doplňujících oborů (historie, architektury, dějin umění apod.) RNDr. Ondřej Bartušek.
Společenská odpoledne poskytují seniorům i ostatním účastníkům produktivního věku nová poznání, radost a přátelská setkávání, podávaný šálek čaje nebo kávy vytváří neformální atmosféru společenství.  Místem konání je Farní klub při kostele P. Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí, Praha 1,  vždy druhou středu v měsíci v odpoledním čase ve 14,30 hod.

Jednotlivých částí cyklu se účastní 40-60 posluchačů, z toho většina „stálých“. 

Společenská setkávání

 Dvakrát ročně – před prázdninami a před Vánocemi - se členky a příznivci UKŽ pravidelně scházejí v křesťanské cukrárně Studánka v Praze 1, Na Zderaze.

 Cílem je neformální setkání nad kávou, čajem či sklenkou vína, při němž je možno pohovořit o činnosti UKŽ, plánech do budoucna, pozdravit přátele či prostě jen si popovídat. Setkání se pravidelně účastní 20-25 členek UKŽ, a to i mimopražských.

 V roce 2006 se tato milá a oblíbená setkání uskutečnila 14 . června a 13. prosince.

Křesťanská poradna pro ženy

 Koordinátorka projektu: Marta Hoferová, v průběhu r.2006 převzala Olga Vepřeková

Odborný garant: PhDr. Drahomíra Syrůčková

Křesťanská poradna pro ženy“ byla založena v roce 1999 Unií katolických žen jako kontaktní poradna. Mezi základní okruhy problémů, s nimiž se klienti na poradnu obracejí, patří především problematika domácího násilí, ztráta zaměstnání, diskriminace na pracovišti a v rodině, péče o seniory, těžká situace při rozvodu, otázka sebepřijetí, fatální onemocnění, mezigenerační problémy, ochrana nenarozeného života

Informace o činnosti poradny jsou rozšiřovány formou letáků a v časopise Babyka. Bohužel z finančních důvodů jsme byly nuceny v uplynulém období placenou inzerci omezit, ačkoli ze zkušeností předchozích let máme ověřeno, že inzerce v celoplošných periodikách (např. Lidové noviny) podstatně zvýší povědomí o  poradně a tím i zájem klientek.

Poradna v současnosti funguje 2 dny v týdnu mezi 10-17hod. Zvláště v čase prázdnin se ukázalo fungování poradny velmi smysluplné. Právě v době dovolených a prázdnin, kdy ostatní služby nefungují, senioři jsou částečně svými rodinami opuštěni a situace je pro ně nepřehledná, byla naše poradna klientům k dispozici. Pokud nechají klientky vzkaz na záznamníku, pracovnice poradny jej v co nejkratším limitu vyřídí. Některé klientky využívají e-mailovou adresu poradny a píší své dotazy touto cestou (nejsou započteny ve statistice). Tato služba bude v blízké budoucnosti dále rozšířena.

Dobrovolné pracovnice poradny, jichž je v současné době 8, na základě telefonického nebo osobního rozhovoru nasměrují klienty k příslušným odborníkům podle jejich přání a povahy problému, s nímž se na poradnu obracejí.

Profil poradny je určen jednotlivými odborníky v následující struktuře:

S poradnou dále spolupracují následující organizace:

Psycholog

5

Psychoterapeut

2

Psychiatr-psychoterapeut

1

Praktičtí lékaři

9

Onkolog, pastor

1

Gynekolog

1

Kněz

5

Právník

5

 

 

 

 

 

 

Humanitární pomoc Ukrajině

Koordinátorka projektu: PhDr. Markéta Koronthályová

 UKŽ se od roku 1997 podílela na organizaci humanitární sbírky oblečení a obuvi a dalších formách pomoci organizaci „Živá rodina“ v městě Bučač na Západní Ukrajině. 

 Od r. 2005 se však sbírky oblečení vzhledem k  organizačním problémům ukrajinských partnerů nekonaly a podpora byla poskytována pouze ve finanční podobě na základě sbírek.

Vzhledem k legislativním změnám na ukrajinské straně a zdravotním problémům vedoucí organizace paní Jevgenije Losové byla na podzim roku 2006 spolupráce s ukrajinskou organizací „Živá rodina“ dočasně ukončena. Vzájemné kontakty však pokračují i nadále.

Další humanitární aktivity organizují i jednotlivé pobočky UKŽ.

 Projekty

 Sokrates - Gruntvig 2

 Projekt „senioři seniorům“ - Dobrovolná péče o seniory 

 Cílem projektu je :

 1. pro účastníky kurzů :

- poskytnout seniorům možnost výměny dobrých praktik se svými zahraničními kolegy v oblasti poskytování paliativní péče

- zlepšení dovednosti seniorů dobrovolníků při poskytování paliativní péče, výuka anglického jazyka, která jim usnadní účast v celoživotním vzdělávání a poskytne možnost učit se jeden od druhého na mezinárodní úrovni.

- možnost získání znalosti práce s informačními a komunikačními technologiemi; umožnit seniorům ovlivňovat výukový proces i služby v zájmu lepšího uspokojení jejich potřeb

- rozšíření jejich znalostí ohledně evropské politiky týkající se seniorů a představit aktivity seniorů v zemích partnerů projektu

- seznámit veřejnost s tím, jak důležitá a významná je dobrovolnická práce pro život seniorů

 2. pro spolupracovníky :

- výměna dobrých praktik se zahraničními kolegy a posilování vzájemných vztahů seniorů ve společnosti, poskytování dobrovolné paliativní péče, rozvoj kultury komunikace

- naučit se profesionálně využívat kreativitu, schopnosti, duchovní potenciál a životní zkušenosti seniorů pro dobrovolnické aktivity

- šíření výsledků projektu a rozšiřování informací na úrovni obcí, vládních i nevládních organizací a místních komunit

- uspořádat informace o poskytování paliativní péče a jejich prezentování způsobem atraktivním pro dobrovolníky

 Výstupy

- Zpráva o situaci seniorů ve společnosti v každé z participujících zemí se zaměřením na sociální, demografickou a zdravotní problematiku a přehled o dobrovolnických aktivitách

- Strukturovaný výukový materiál připravující seniory – dobrovolníky k poskytování paliativní péče

- Audiovizuální prezentace postupného vývoje projektu

- Mezinárodní semináře

- Webová stránka, letáky a další propagační materiály

 Partneři:

1.      IKME – Institut sociálně-politického studia, Kypr

2.      UKŽ - ženská dobrovolná organizace, Česká republika

3.      CVT SBIE – školící centrum přípravy na budoucí povolání, Řecko 

4.      SVTC – Resocializační školící centrum, Litva

5.      Katolická charita Pécs, Maďarsko

6. VPTZ – národní centrum dobrovolníků paliatvní péče, Holandsko

Projekt Socrates/Leonardo da Vinci AgroTourNet

Projekt byl zahájen v říjnu 2006 a je plánován na 2 roky

 

Cíle projektu

Základním cílem projektu AgroTourNet,podporovaného Evropskou komisí v rámci programu Leonardo Da Vinci, je připravit přehled nejlepších provozních a organizačních praktik používaných ve sféře agroturistiky, propojit je s dostupnými teoretickými znalostmi a praktikami v oblasti profesního vzdělávání a vytvořit e-learningové nástroje a metodologii pro profesní vzdělávání v agroturistice, zaměřené na pracovníky v zemědělství, poskytovatele služeb v oblasti agroturistiky, pracovníky příslušných vzdělávacích institucí a institucí zapojených do budování tržní kapacity agroturistiky v zemědělském sektoru zúčastněných zemí.

V rámci projektu budou vytvořeny následující výstupy:

  1. www.agrotour.net. Webové stránky vytvářející infrastrukturu pro uplatnění projektu
  2. Vzdělávací systém pro rozvoj agroturistiky. E-learningový software pro výukové potřeby agroturistiky, zahrnující oblast “Kvalitních služeb pro zákazníky”, “Marketingu”, “Finančního managementu”, “Obchodního managementu” a “E-businessu”.
  3. Systém tržní marketingové kultury v agroturistice. Video a tištěný materiál zahrnující přesvědčivou argumentaci využitelnou pracovníky státních institucí v oblasti agroturistiky a institucemi sociální ekonomiky pro zavádění marketingové kultury v agroturistice.
  4. Síť provozovatelů agroturistiky:  internetová členská asociace pro podporu vzájemných zájmů prostřednictvím služeb udržitelné e-businessové sítě na webových stránkách. Tento nástroj se skládá z “On-line systému managementu klientů” a “Systému tréninku, vzdělávání a zaměstnání” pro monitorování požadavků na zaměstnávání a vzdělávání poskytovatelů agroturistiky a jejich sladění s nabídkou systému profesního vzdělávání a “Systému evaluace kompetencí” poskytujícího certifikáty získaných kompetencí pro provozování agroturistiky.
  5. Certifikace kompetencí pro provozování agroturistiky. Neformální systém prokazování získaných znalostí pracovníků v agroturistice vedoucí k udělování certifikátů ratifikovaných Řídícím výborem Sítě provozovatelů agroturistiky.

 Partneři:

Projekt AgroTourNet je implementován  10 partnerskými organizacemi z 8 států.

 Zadavatelem a koordinátorem projektu je Trisys Ltd. Partnery projektu jsou:

- Trisys Ltd (Kypr) – manažerská a konzultantská firma

- Amalgama Information Management (Kypr) – odborná firma informačních technologií)

- Cooperative Confederation of Cyprus Ltd (Kypr) – asociace družstevních organizací

-  SavTravel Ltd (Bulharsko) – operátoři v oblasti agroturistiky

- Unie katolických žen ČR

- ACTA Informatique S.a.r.l. (Francie) – poskytovatelé informací v zemědělství)

- OEEDDKI Federation of Business Rental of Rooms and Apartments of Cefalonia and Ithaca (Řecko) – federace vlastníků turistického ubytování)

- SDMC - Socialisation and Vocational Training Centre (Litva) – centrum socializačního a profesionálního vzdělávání )

- HAS Den Bosch (Nizozemí) – Universita profesního vzdělávání –)

- CRED - Centre for Research and Education Development (Velká Británie) - nezisková organizace pro rozvoj vědy a výzkumu)

www.agrotour.net

 

Ediční činnost

Časopis Babyka

Koordinátorka projektu a odpovědná redaktorka:

Bc. Veronika Pavlů, DiS.

Redakční rada : PhDr. Markéta Koronthályová

Ing.Bohuslava Boučková  

UKŽ vydává pro své členky již od r.1993 časopis Babyka. V prvním období své existence vycházela Babyka pouze jako několikastránkový informační věstník, od r.1995 však již má podobu časopisu se stále se zvětšujícím rozsahem a lepší kvalitou.

V současné podobě pravidelně přináší informace o aktuálních akcích i činnosti Unie v různých regionech ČR, ženské problematice v domácím i světovém kontextu, články související z úlohou ženy a rodiny ve společnosti. Zároveň slouží jako platforma k diskusi o aktuálních tématech i jako prostředek sdílení zkušeností jednotlivých členek i skupin Unie. Velký význam mají mj. informace o činnosti jednotlivých poboček UKŽ, které jsou inspirací i pro ostatní. Babyka současně zprostředkovává i informace o dalších akcích pořádaných jinými organizacemi podobného zaměření.

 Časopis má stabilní grafickou úpravu, pravidelné rubriky i přispěvatele.

 Pravidelné rubriky časopisu Babyka:

 Časopis Babyka vychází 6x  ročně v rozsahu 40 stran a v  nákladu 600 výtisků a je rozesílán na objednávku všem řádným  členkám a podporujícím členkám a členům UKŽ (roční předplatné činí 150,- Kč).

 Od listopadu 2005 jsou ukázky z časopisu k nahlédnutí na webových stránkách UKŽ a jejich prostřednictvím také lze časopis objednat, v dohledné době by tak měl být k dispozici celý časopis v elektronické podobě.

 Sborníky

 Přednášky a příspěvky na seminářích, které UKŽ organizuje, jsou průběžně redigovány do sborníků a doplňovány dalšími aktuálními příspěvky na daná témata.

 V roce 2006 pokračovala distribuce sborníku Žena v církvi a ve společnosti III., který  shrnuje různé přednášky pořádané UKŽ v letech 2003-2004 a byl vydán v závěru roku 2004.

Současně je jíž zpracováván materiál pro sborník Ženská spiritualita I.

 Sborníky jsou rovněž dostupné prostřednictvím internetu na našich webových stránkách. 

Webové stránky

 Veškeré informace o vzniku, struktuře a aktivitách UKŽ jsou k dispozici na adrese

http://ukz.katolik.cz/

Zde se lze současně přihlásit k členství v UKŽ a, jak již bylo řečeno, k odběru časopisu Babyka.

Také je zde k dispozici stále se rozšiřující archiv článků a odborných statí týkajících se ženy a rodiny, ženské spirituality, relevantní církevní dokumenty a další texty.

Webmasterkou stránek je paní Ludmila Mikulová. V dohledné době počítáme rovněž s alespoň částečnou cizojazyčnou verzí.

Činnost poboček

 České Budějovice

 V Českých Budějovicích pracuje od r. 2000 samostatná skupina UKŽ, která kromě účasti na výše uvedených činnostech celé UKŽ organizuje i aktivity vlastní

Pobočce v současné době předsedá Věra Andrýsková.

 Pravidelné schůze pobočky jsou 2x ročně: v lednu a v září/ říjnu. Frekvence schůzí je dána především tím, že členky jsou z různých farností v Č. Budějovicích a okolí. Převážná většina členek se aktivně podílí na životě své „domovské“ farnosti – účast v pěveckém sboru, výzdoba a úklid kostelů, údržba a péče o liturgická roucha, některé z nich mají funkci kostelnice.

 Aktivity v průběhu roku 2006:

- Čtení Písma svatého – skupina cca 10 žen se schází v kapli na děkanství v Č. Budějovicích každé 2. úterý a celý církevní rok (mimo července a srpna) se věnuje jedné z knih Písma. V r. 2006 to bylo evangelium sv. Jana. Cílem této akce není jen lépe porozumět Božímu slovu, ale také se učit lépe formulovat svou vlastní, osobní víru. Výhodou je proto relativně malý počet zájemkyň, který umožňuje všem vyjádřit svůj názor na přečtené texty. Výklad textů vychází z tzv. stuttgarských komentářů a učebních textů TF JU (materiály z Teologického institutu v Linci).

- Pletení adventních věnců - koná se v sobotu odpoledne před 1. adventní nedělí v klášterním sále v Č. Budějovicích. Akce je otevřená i ženám, které nejsou členky UKŽ. Některé ženy s sebou přivádí též svá vnoučata. Večer při mši svaté v katedrále (vigilii 1. adventní neděle) Otec biskup žehná nejen farní věnec, ale i ty, které si ženy přinesly a které budou „prosvětlovat“ adventní dny v jejich domovech.

- Adventní slavnost v SRN. Jde o spolupráci českobudějovické UKŽ s  partnerskou organizací KDFB pasovské diecéze, která má svůj počátek v r. 2000. Současně s námi se této akce zúčastňuje část ženského Budějovického komorního sboru, který se zároveň aktivně účastní programu adventní slavnosti.

 Boskovice

 Samostatná skupina UKŽ v Boskovicích byla založena v srpnu 2003.

Samostatně i ve spolupráci s organizací KDU-ČSL, městským zastupitelstvem a dalšími partnery pořádá a organizuje skutečně impozantní řadu aktivit.

V současné době pobočku vede pětičlenný výbor v  čele s paní Marií Kosatíkovou. Pobočka v r. 2006 záskala 5 nových členek.

 Aktivity v průběhu roku 2006:

Finanční podpora adoptovaných dětí v Indii, v současné době 3 děti, částka vynaložená na adopci 14 700,‑ Kč.

Adoptivní babička“ na Ukrajině, paní Olena Lyspuch, v říjnu zemřela, získána další paní, paní Marhareta Molnar,kterou pobočka finančně podporuje.

Udržovány kontakty s Azylovým domem pro matku a dítě, předány drobné dárky k Velikonocím a Mikuláši, sbírka pod vánočním stromem pro jejich potřeby.

V červnu zorganizována sbírka šatstva pro Diakonii Broumov, finanční podpora pro Diakonii 5 500,‑ Kč.

Udržovány kontakty s misionáři P. Medem v Indii a P. Cvrkalem v Bulharsku, finanční podpora 13 000,‑ Kč.

Zabezpečeny besedy v Domově důchodců k Svátku matek a Mikuláši, s domácím pečivem, 3 členky pravidelně dochází do DD.

Průběžná péče o prostranství u kříže na ul. K lipnikům a u Božích muk.

Spolupráce s organizací Orla a KDU-ČSL, společné Martinské hody.

Beseda s MUDr. Marií Svatošovou, o životě P. Kubíčka.

Poutní zájezdy na Velehrad 5. července a s benešovskou farností pouť do Vranova, Žarošic, Křtin a Sloupu.

Spolupráce s pobočkou UKŽ Brno, účast na dvou duchovních setkáních v kostele sv. Augustina v Brně.

Duchovní setkání v postní době s P. Pavlem Konzbulem a adventní s P. Pavlem Šenkyříkem.

Ekumenické kontakty, setkání Světového dne modliteb,  společné setkání v adventní době.

 Ostrava

Samostatná pobočka UKŽ v Ostravě byla založena 13. 3. 2004. V současné době má 23 členek. Předsedkyní je paní Jarmila Hrazděrová.

 Členky se pravidelně scházejí jednou měsíčně (kromě prázdnin).

 Aktivity v průběhu roku 2006:

 - adopce na dálku – smlouva na 3 děti z Ukrajiny

- některé členky navštěvují nemocné spoluobčany doma i v domově důchodců

- rekolekce s o. Petrem Kremnickým (misionářem na Ukrajině)

- UKŽ zprostředkovává pomoc řádovým sestrám Boromejkám,které pomáhají pečovat o staré a  nemocné

- příprava modlitby ,,Křížové cesty“

- spoluúčast na „Svatodušní smaženci“

- výroba a prodej adventních věnců

- většina členek se zúčastnila Třikrálové sbírky

 Mimo tyto už tradiční činnosti se ještě podařilo uskutečnit:

- naše členky se zapojily při pečení ,,Misijního koláče“

- výroba různých velikonočních předmětů

- sběr nočního prádla pro LDN v Bílovci

- opakovaná návštěva o. Pavla Moravce

- pomoc při zajištění občerstvení při primiční mši sv. o. Tomáše Mlýnka

- zorganizování koncertní šňůry pro unikátní rodinnou  skupinu Jendruchovci, ze Slovenské republiky

 Členky svinovské farnosti se navíc podílely na těchto akcích:

- výroba novoročenek

- malování velikonočních kraslic a pečení perníčků

- pomoc při zajištění občerstvení při příležitosti jáhenského svěcení Martina Sudora

- úklid fary

 Brno

 Dne 7.12.2004 byla založena pobočka Unie katolických žen v Brně. Předsedkyní je JUDr. Yvona Malířová.

Pravidelná setkání členek pobočky se konají každou první středu v měsíci. V roce 2006 se počet členek pobočky rozšířil o jednu, dvě ženy začaly spolupracovat.

 Aktivity v průběhu roku 2006:

- Účast na výtvarné akci, kterou organizovala společnost TyfloCentrum Brno, o.p.s. U příležitosti zahájení 5. výročí své činnosti uspořádala společnost TyfloCentrum výstavu výtvarných prací těžce zrakově postižených v Malé královoposlké galeri na ulici Husitská 1 v Brně ,Králově Poli . 

- Postní duchovní obnova 1. dubna 2006 v chrámu sv. Augustina v Brně. Patronát nad obnovou převzal pan farář Pavel Šenkyřík. Obnovy se zúčastnily také členky UKŽ z Boskovic, se kterými se pomalu začíná rozvíjet vzájemná spolupráce.

- Založení kroniky pobočky. Kroniku obohatily fotografie z krásné výstavy společnosti TyfloCentrum, o.p. s. i materiály z dalších akcí. 

- V březnu účast na benefičním koncertu Muzikoterapeutického sboru v Brně. Výtěžek byl věnován stacionáři EFFETA pro lidi s mentálním postižením.

- 2. září 2006 účast na Třetí diecézní pouti rodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou. Záštitu jako každoročně převzal nad celou poutí brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

- V podzimním období roku 2006 již podruhé zorganizována akce za účelem finanční podpory TyfloCentrum Brno, o.p.s. ve prospěch slabozrakých. Získaná podpora činila v roce 2006 celkem 25 000,- Kč . Částka byla zaslána přímo na konto uvedené o.p.s.

- Adventní duchovní obnova pro ženy se uskutečnila dne  2. prosince 2006 v chrámu sv. Augustina v Brně - v Masarykově čtvrti. Duchovní obnovu vedl pan farář P. Šenkyřík.

 

Ekumenická spolupráce

 Také v r. 2006 se naše členky zapojovaly do nejrůznějších ekumenických aktivit, z nichž uvádíme zejména:

 - Ekumenické fórum křesťanských žen (místopředsedkyně PhDr. M.Koronthályová) . Členky UKŽ se pravidelně účastní setkání tohoto Fóra (6x do roka), kde se spolu se ženami z ostatních církví a křesťanských denominací vzájemně informují o svých aktivitách a snahách o vnášení křesťanských hodnost do ateistické společnosti, která nás obklopuje.

- V červenci 2006 proběhl opět Ekumenický týden s Biblí a uměním v Novém Městě na Moravě na téma Křesťanské kořeny Evropy: paměť a naděje, kterého se tradičně zúčastnila řada členek UKŽ.

- V říjnu 2006 pořádala UKŽ již potřetí „Ekumenickou bohoslužbu  žen na poděkování za dary uplynulého roku“, která se uskutečnila v sobotu 16 . října ve farním klub u PMS, Praha 1, Jungmannovo nám. Zúčastnily se sestry z různých křesťanských církví.

 Spolupráce s mezinárodní organizací European Contact Group ( ECG – Evropská kontaktní skupina)

ECG je mezinárodní ekumenická organizace, která sdružuje církve, diakonická centra, neziskové organizace i jednotlivce, kteří se zabývají sociálně-ekonomickými tématy.

Specializuje se na m.j. problematiku žen na trhu práce a specifické problémy, kterým ženy čelí. UKŽ je od r. 2004 členskou organizací české pobočky ECG a je v ní zastoupena Ing.Bohuslavou Boučkovou.

 Spolupráce s Ekumenickou akademií ČR

UKŽ se podílí na aktivitách EA, zejména na podpoře akcí Fair Trade, a to jak prodejem zboží Obchůdku jednoho světa na akcích UKŽ, tak i účastí na seminářích a jiných aktivitách Asociace pro Fair Trade a dalších akcích EA. Předsedkyně UKŽ ing.B.Boučková je členkou kuratoria EA.

 

Mezinárodní spolupráce

UKŽ je od r.1992 členskou organizací WUCWO ( Světové unie katolických ženských organizací), která řídí a koordinuje činnost všech katolických ženských organizací z 56 zemí světa . Rozhodnutím sněmu UKŽ bylo především z ekonomických důvodů plnoprávné členství ve WUCWO od r.2006 změněno na členství přidružené.

 V květnu 2006 byla v Budapešti založena Evropská aliance katolických ženských organizací ANDANTE.

 Jejím  cílem je hledat společné hodnoty v multikulturním evropském prostoru a přispívat angažovanou činností žen v církevním i společenském životě ke společnému dobru. UKŽ je jednou ze 17 zakládajících organizací a ve výboru Andante je zastupována JUDr. Marií Boháčovou. http://www.andante-europa.net

 UKŽ dále aktivně spolupracuje s národními ženskými katolickými organizacemi v Německu, Polsku, Nizozemí, Velké Británii, Litvě a na Slovensku.

 Významné bylo zejména pracovní setkání s členkami německé katolické ženské organizace kfd, které se z iniciativy německé strany uskutečnilo v září 2006 v Dusseldorfu.

 Spolupráce s dalšími organizacemi žen v ČR

 Spolupráce mezi UKŽ a dalšími ženskými organizacemi v ČR nabyla v současné době dalšího rozměru a intenzity – neomezuje se již pouze na kontakty a spolupráci bilaterální, i když i na této úrovni nadále úspěšně funguje, ale byla rovněž zastřešena společnou platformou.

Na základě setkání žen ve Francouzském kulturním středisku v Praze v prosinci 2003 se představitelky Českého svazu žen, Asociace pro rovné příležitosti a UKŽ rozhodly vyvolat iniciativu k založení společné Platformy českých ženských organizací, tedy jejich zastřešení. Tato platforma byla v říjnu 2004 přijata za členku v European Women Lobby (Evropské lobby žen), která na úrovni EU sdružuje podobné národní platformy a mezinárodní organizace žen a zabývá se monitorováním genderové a rodinné politiky a jejím ovlivňováním na úrovni EU.

 V rámci dvoustranné spolupráce je zejména třeba zmínit vztahy s Českou asociací podnikatelek a manažerek, Českým svazem žen a dalšími , které se realizují zejména vzájemnými informacemi, účastí na konferencích, seminářích a setkáních odborného i společenského rázu.

 

Práce s veřejností

 O významnějších akcích UKŽ informují celostátní média, např. Český rozhlas, Radio Proglas, Katolický týdeník, televize Noe. Představitelky UKŽ bývají rovněž hosty některých náboženských pořadů Českého rozhlasu nebo Radia Proglas.

 UKŽ pravidelně oznamuje přehled svých akcí v Arcidiecézním zpravodaji Praha i zpravodajích jednotlivých diecézí, ve farních zpravodajích nebo novinách vydávaných jednotlivými městy a městskými částmi .

 V roce 2005 se o činnosti Unie opakovaně psalo například v Katolickém týdeníku, Šestce (novinách Prahy 6) i v regionálním denním a katolickém tisku.

 

Spolupráce s vládními organizacemi a rozhodovací sférou

 UKŽ měla do poloviny r.2006 stálé zastoupení v:

- Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Od jejího ustavení v r. 2002 je zde reprezentována JUDr.Marií Boháčovou.

- Podvýboru pro rodinnou politiku Výboru pro Zdravotní a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR ( JUDr.M. Boháčová )

- Výboru pro rodinu Rady vlády pro rovné příležitosti (Ing.B.Boučková)

- Komisi pro sladění rodiny a zaměstnání MPSV (Ing.B.Boučková

 Činnost těchto institucí však byla v červenci 2006 zrušena, případně pozastavena na neurčito.

UKŽ se nadále podílí na činnosti:

- Komise pro rodinu Městské organizace KDU-ČSL Praha (Ing.Boučková)

- Celostátního výboru Sdružení žen KDU-ČSL (Ing.Boučková)

 Zástupkyně UKŽ jsou nadále pravidelně zvány na diskuse, semináře a další akce týkající se postavení ženy, rodiny a rovných příležitostí na půdě Senátu PS ČR a dalších obdobných institucí.

 

Významná je spolupráce na komunální úrovni, kde UKŽ využívá grantů zaměřených na sociální a vzdělávací činnost vypisovaných Městskou částí Praha 6 a Praha 1 a Magistrátem Hl.m. Prahy. Bez těchto grantů bychom nebyli schopni finančně zabezpečit činnost Křesťanské poradny pro ženy ani cyklus Společenská odpoledne.

Jednotlivé pobočky UKŽ pak velmi aktivně spolupracují s městskými zastupitelstvy a dalšími orgány svých měst a obcí (viz činnost poboček).

 

Finanční zpráva

 Výsledovka za období 1.1.2006 – 31.12.2006

 

 Náklady

501 100

Drobný materiál – správa

6 042,0

501 600

Drobný materiál – Č.B.

1 320,0

512 100

Cestovné - Praha

22 782,0

512 701

Cestovné – projekt G2

10 917,1

512 801

Cestovné –projekt AgroTourNet

38 553,0

511 000

Opravy a udržování

976,00

513 001

Náklady na reprezentaci –Praha

4 685,5

513 002

Náklady na reprezentaci – ČB

2 512,0

513 003

Náklady na reprezentaci –Bosk.

1 158,0

518 100

Ostatní služby – správa

28 062,0

518 101

Telefon a nájem kancelář

41 125,6

518 102

Náklady na www stránky

4 142,0

518 105

Leasing počítač

1 501,0

518 110

Projekt Leonardo Trysis

93 610,0

518 400

Ostatní služby - Babyka

79 477,1

518 401

Ostatní služby – Boskovice

1 504,0

518 600

Ostatní služby – Č.Budějovice

195,0

518 701

Projekt G2 – jazyková příprava

7 500,0

518 702

Projekt G2 – přímé náklady

15 098,0

518 704

Projekt G2 - dokumentace

7 000,0

518 707

Projekt G2 - ubytování

14 130,1

521 100

Mzdové náklady – UKŽ

66 430,0

545 000

Vyúčt. předpisu ke správci daně

134,0

546 301

Dary na humanit. účely - Ukrajina

29 110,0

546 401

Dary humanit.účely-Boskovice

36 021,0

549 100

Bankovní poplatky

5 890,0

549 101

Bankovní poplatky-TRISIS LTD

1 571,6

549 104

Bankovní poplatky-TRISIS AGRO

965,9

549 201

Bankovní poplatky- Č.B.

1 200,0

549 202

Bankovní poplatky-G2

333,0

582 000

Poskytnuté příspěvky ČŽL

1 633,0

 

Náklady celkem

524 602,9

Výnosy

613 000

Změna stavu zásob

174,6

644 001

Úroky-  ČB

18,1

644 002

Úroky – G2

232,8

648 000

Zúčt.přeplatku odvodu srážky daně

584,0

649 000

Příspěvky účastnic akcí, dary

75 970,0

682 101

Příspěvky ze zahraničí Č.B.

3 152,0

682 200

Příspěvky od jiných organizací

200,0

682 300

Příspěvky Babyka

22 160,0

682 301

Sbírky Ukrajina

10 000,0

682 303

Příspěvky adopce a misie

34 990,0

684 100

Členské příspěvky Praha

11 910,00

682 400

Členské příspěvky Boskovice

3 110,0

682 600

Členské příspěvky Č.Budějovice

7 516,0

691 001

Provozní dotace Praha 6

10 000,00

691 004

RENOVABOS dotace

74 271,6

691 005

Příspěvek RTISIS LTD

146 110,0

691 007

Čerpání G2

54 645,2

691 007

Čerpání AgroTourNet

38 553,0

 

Výnosy celkem

524 727,4

 

Hospodářský výsledek – zisk

124,0

 

Rozvaha ke dni 31.12.2006

Aktiva

 

022 000

Movité věci a soubory movitých věcí

161 448,0

 

028 000

Drobný dlouhod. hmot. majetek

63 507,8

 

082 000

Oprávky k movitým věcem a souborům movitých věcí

- - 122 903,0

 

088 000

Oprávky k drobnému DHM

- - 63 507,8

 

211 100

Hlavní pokladna

11 987,5

 

211 400

Pokladna Boskovice

7 583,5

 

211 600

Pokladna České Budějovice

13 477,5

 

221 100

ČSOB – běžný účet

149 088,3

 

221 200

Česká spořitelna

30,9

 

221 500

WSPK

101 817,3

 

221 700

ČSOB – České Budějovice

17 260,4

 

221 900

WSPK 2

432,8

 

314 002

Poskytnuté provozní zálohy Vajglová

6 392,0

 

314 005

Poskytnuté provozní zálohy Boučková

12 250.0

 

 

Aktiva celkem

348 865,4

 

Pasiva

 

321 000

Dodavatelé

876,1

324 003

Přijaté zálohy-G2

94 640,8

331  200

Dohody

4 250,0

333 001

Ostatní závazky zaměstnancům

3 425,5

333 02

Ostatní závazky G2

6 621,6

342 200

Daň srážková z dohod

795,0

333 003

Ostatní závazky AgroTourNet

38553,0

379 000

Jiné závazky – půjčka

32 159,0

384 002

Výnosy příštích období-TRYSIS

41 134,2

384 003

Výnosy příštích období-AGRO

56 107,8

901 000

Vlastní jmění

110 069,4

931 000

Hospodářský výsledek ve  sch.ř.

3 400,0

932 000

Nerozdělený zisk/ztráta min. let

6 885.8

932 001

Neuhrazená ztráta 2003

- 11 615,8

932 002

Neuhrazená ztráta 2004

- 38 606,6

932 003

Výnos r.2005

44,8

 

Pasiva celkem

348 740,9

 

Výsledek – zisk

 124,5

 

Spolupráce a kontakty

Mezi nejvýznamnější partnerské organizace UKŽ v ČR patří:

- Národní centrum pro rodinu http://www.rodiny.cz/

- Společnost pro podporu rodiny http://profam.cz/

- Asociace pro rovné příležitosti http://www.feminismus.cz/

- ECG ( Evropská kontaktní skupina) http://www.eks.ecn.cz/

- EKS (Evropská kontaktní skupina v ČR) http://www.eks.ecn.cz/

- YMCA – Živá rodina http://www.zr.ymca.cz/

- Český svaz žen http://www.csz.cz/

- Česká křesťanská akademie http://www.studovna.cz/cka/

- Ekumenická akademie http://www.ekumakad.cz/

- Sdružení žen KDU-ČSL http://www.kdu.cz/

- Český helsinský výbor http://www.helcom.cz/

- Centrum pro Gender Studies http://www.feminismus.cz/

- Soroptimist International of Europe

- Asociace podnikatelek a manažerek ČR C

- Hnutí za aktivní mateřství http://www.iham.cz

- Aperio, Společnost pro zdravé rodičovství http://www.aperio.cz

- Rosa, informační a poradenské centrum pro ženy - oběti domácího násilí

- Rómská ženská skupina Manushe

- Athinganoi, sdružení rómských žen

- Fórum 50 % http://www.padesatprocent.cz

- Žába na prameni 

Všem těmto partnerům děkujeme za spolupráci a doufáme, že zůstanou našimi partnery i v dalším roce !

 

Řada našich přítel a příznivců podpořila v roce 2005 činnost UKŽ také finančními dary. Všechny byly a jsou, bez ohledu na velikost částky, opravdu vítané.

Všem těmto a dalším našim příznivcům

upřímné Zaplať Pán Bůh !


zpět na hlavní stránku