Výroční zprávy UKŽ

Výroční zpráva 2008 - pobočky

pobočka Boskovice
pobočka Brno
pobočka
České Budějovice
pobočka Ostrava


Výroční zpráva o činnosti pobočky UKŽ Boskovice

Výroční setkání našich členek proběhlo dne 1. 12., byla projednána zpráva o činnosti, pokladní zpráva, byl zvolen výbor, projednány návrhy na činnost v roce 2009.

Máme dobrou spolupráci s Domovem pro seniory, každý měsíc při odpoledním setkání, přejeme těm, kdo se dožívají životního výročí a předáme malou kytičku, zazpíváme jejich oblíbenou píseň, pro všechny připravíme krátký program. V květnu a prosinci i s balíčky pečiva. Každý týden v pondělí čtyři naše členky pomáhají ženám do kapličky a účastní se s nimi Mše svaté. Za tuto činnost nám ředitelství v závěru roku děkovalo.
Dále spolupracujeme s domovem pro matku a dítě, zajistily jsem předání drobného oblečení, zajišťujeme pletací příze a zbytky látek na výrobky maminkám, pod vánočním stromem je opět pokladnička, vybrané peníze budou sloužit tomuto zařízení. Jsme zvány na jejich akce - při zahájení nového bydlení, na vánoční besídku a další.
I v letošním roce jsme uhradily adopci tří dětí v Indii a příspěvek na léky pro paní Molnar na Ukrajině. Přispěly jsme na misijní činnost P. Jana Meda v Indii a P. Petru Cvrkalovi v Bulharsku. Přispíváme také nadacím Hnutí pro život, Likvidace lepry, Na počátku, Sdružení pěstounských rodin, přispěly jsme na výstavbu školy v Indii, Nadačními fondu Telepace.
Sbírkami našich příznivců jsme získaly peníze na opravu poutního kostele Kalvárie Jevíčko, na vybavení kaple Božího milosrdenství ve Slavkovicích a na vybudování kapliček Poutní cesty na Velehradě.
Podařilo se nám uskutečnit dva poutní zájezdy, 21. června do Slavkovic, s návštěvou farností našeho rodáka P. Josefa Valeriána, ve Strážku a na Moravci. Další poutní zájezd se konal 19. října do poutních míst Vranov, Žarošice, Křtiny a Sloup. Oba zájezdy se vydařily.
V červnu jsme uspořádaly sbírky šatstva pro Diakonii Broumov, bylo darováno hodně věcí a částka na odvoz činila 7 280,- Kč.
Vydařily se i Martinské hody, pořádané s KDU-ČSL a Orlem.
Pokračovaly jsme v pletení obvazů a papučků, ponožek a svetříků, všechno bylo předáno potřebným.
Pomohly jsme, kde bylo potřeba - při zajišťování ubytování poutníků na Velehrad, při akci "Dny otevřených dveří kulturních památek" službou v našich kostelích, udržovaly prostranství u křížů a Božích muk, pomohly při zajištění Farního dne a další.
Přivítaly jsme 3 nové členky, 7 našich členek oslavilo významné životní výročí, jedné naší člence jsme popřály k narození synáčka.
Udržovaly jsme kontakty se sestrami z evangelické církve, podílely se na postní duchovní obnově s P. Pavlem Konzbulem a adventním setkání s P. Zdeňkem Fučíkem.
V těchto aktivitách chceme pokračovat i v roce 2009.

Při volbě výboru byla ve funkcích potvrzeny - M. Kosatíková - předsedkyně, A. Muchová - pokladník, J. Těžká - členka výboru
Nově byly za členky výboru zvoleny - L. Oujezdská a J. Chlupová.


za skupinu UKŽ Boskovice Marie Kosatíková

UNIE KATOLICKÝCH ŽEN pobočka Brno
Výroční zpráva za rok 2008


Rok 2008 jsme zahájily tradičně před velikonocemi postní duchovní obnovou v kostele sv. Augustina v Brně - Masarykově čtvrti. Duchovní obnovu vedl P. Pavel Šenkyřík.

V roce 2008 jsme se scházely pravidelně jednou v měsíci na faře při kostele sv. Augustina v Brně - Masarykově čtvrti. Během schůzek jsme si dočetly zbytek knihy biskupa brněnského Vojtěcha Cikrle: Jste sůl země a světlo světa a začaly jsme si předčítat z knihy MUDr. Svatošové - Oslovuji?, kterou vytvořila z textů promluv P. MUDr. Kubíčka.

Dne 1. března 2008 nás poctila svojí návštěvou a uspořádala přednášku v sále fary u sv. Augustina paní Alena Naimanová, farářka Církve československé husitské z Rychnova nad Kněžnou na téma: Boží moudrost dává nové porozumění.

V roce 2008 byla brněnská pobočka UKŽ poprvé pověřena uspořádáním celorepublikového sněmu Unie katolických žen. Sněm se konal dne 5. dubna 2008. Místem konání bylo Cyrilometodějské gymnazium na ul. Lerchova 63. Hostem sněmu a přednášející byla dr. Opatrná z Centra pro rodinu v Brně. Sněm byl ukončen mší svatou v chrámu sv. Augustina, kterou sloužil pan děkan Slouk. Velkou zásluhu na zdárném uspořádání sněmu měla Mgr. Hana Černá, jinak sestra Vojtěcha z Cyrilomětodějského gymnazia, která nám poskytla veškerou svoji pomoc a podporu při organizování sněmu.

V květnu minulého roku naše pobočka zorganizovala prostřednictvím CK VIA pouť k P. Marii do MariaZell v Rakousku.Vzhledem k tomu, že však nebyl obsazen celý autobus, tak se pouť nakonec neuskutečnila. Tato pouť se realizovala za účasti naší pobočky až dne 27. září 2008, kdy ale hlavním organizátorem byla farnost Brno - Komárov, opět prostřednictvím CK VIA Petrov.

Rok 2008 jsme ukončily adventní duchovní obnovou dne 28. listopadu v chrámu sv. Augustina. Duchovní obnovu vedl tradičně P. Pavel Šenkyřík.

V Brně dne 18. 2. 2009

vedoucí pobočky JUDr. Malířová Yvona

Činnost UKŽ pobočky Č. Budějovice v roce 2008

V současné době má naše pobočka UKŽ 32 registrovaných členek. Převážná část z nich se pravidelně setkává při různých příležitostech:
- v úterý na ranní mši v katedrále, po které pokračuje naše setkání u sestry Toničky Svobodové. Při kávě a čaji rozebíráme text z Písma, probereme, co kdo z našich přátel potřebuje a rozejdeme se.
- K pravidelnému čtení z Písma se schází každé sudé úterý odpoledne na děkanství u sv. Mikuláše několik našich členek již 8 let.
- Členky naší pobočky se také starají o úklid katedrály a praní liturgických rouch.
- Pravidelně se aktivně zapojujeme do Světového dne modliteb.
29.června se na pozvání našich pasovských přátel z KDFB zúčastnily tři členky 40. výročí svěcení P. Monttiho, který je duchovním vůdcem KDFB. Slavnost se konala v pasovském dómu, kde pro nás bylo připraveno rezervované místo.
V létě se také několik členek zúčastnilo zájezdu do Polska - Čenstochové.
11. listopadu se konala členská schůze, na které jsme plánovali, co budeme dělat v r. 2009.
29. listopadu jsme se sešly již tradičně v sále klášterního kostela Obětování Panny Marie k pletení adventních věnců.
6. prosince jsme navštívily adventní slavnost v pasovském Grafenau. Společně s ženským pěveckým sborem Bella-Musica jsme se zúčastnily programu adventního koncertu.


Č. Budějovice, 4. 2. 2009
Zapsala: Věrka Andrýsková, předsedkyněVÝROČNÍ ZPRÁVA UKŽ 2007- pobočka Ostrava


V současné době má ostravská pobočka 20 členek.
Scházíme se pravidelně každou třetí středu v měsíci, mimo prázdnin a státních svátků.

V roce 2008 jsme uskutečnily následující projekty:

Adopce na dálku:

Nadále finančně podporujeme 3 děti z Ukrajiny.

Návštěva nemocných:

Některé členky navštěvují nemocné spoluobčany doma i v domově důchodců.

Misijní činnost:

Zapojily jsme se do pečení "Misijního koláče".
Spolu s dětmi farnosti jsme vytvářeli různé velikonoční předměty.
Většina členek se zúčastnila Tříkrálové sbírky .

Duchovní činnost:

Jednou týdně se scházíme v kostele k modlitbě růžence. V době postní, si připravíme "Křížovou cestu". Často se našich schůzek účastní také o.Pavel Kupka.

Zájezdy:

Během roku 2008 proběhl poutní zájezd s názvem "Po stopách olomouckých biskupů". Naše cesta začala v Olomouci přes Hejčín, Beňov až na sv. Hostýn.
Mimo pouť do Olomouce, jsme uskutečnily také tyto poutě:
- k Panně Marii Karmelské ve Slezské Ostravě
- ke sv. Anně v Polance
- k Panně Marii Hrabyňské v Hrabyni.
Také jsme se zúčastnily poznávacího zájezdu po jižní Moravě, kde jsme mimo jiné navštívily hrob bývalého faráře o.Němce v Hušttěňovicích u Starého Města.

Další, námi uskutečnění akce:

Několik týdnu před Vánocemi jsme zorganizovaly "Pečení perníčků", které byly rozdány po mši sv. na svátek sv. rodiny.
Spoluúčast na "Svatodušní smaženici"
Před první neděli adventní se uskutečnila výroba adventních věnců.
Před Vánocemi jsme zorganizovaly "Pečení perníčků", které byly rozdány po mši sv. na svátek Sv. rodiny.
Samozřejmostí se také stala pomoc při přípravě pohoštění při příležitosti různých pěveckých vystoupení, primice novokněze, či biřmování.
Naše členky se také pravidelně zapojují do úklidu kostela a fary.

Rády bychom v této činnosti pokračovaly i v příštím roce, a pokud to bude v naších silách, chceme spolupracovat i s dalšími organizacemi.


J. Hrazděrová, pobočka Ostrava


zpět na hlavní stránku