Výroční zprávy UKŽ

Výroční zpráva 2005

Milé členky a členové, vážení přátelé a příznivci UKŽ!

 

Dostáváte do ruky další výroční zprávu Unie katolických žen, a to znamená, že je za námi další, v pořadí již třináctý rok naší společné činnosti.

Pokusme se tedy zhodnotit, co vše jsme v tomto roce v jednotlivých okruzích své činnosti a na jednotlivých místech, kde se společně scházíme, udělaly a prožily.

Stejně jako v předchozích letech jsme se, a to jak v UKŽ jako celku, tak vesměs i jednotlivých pobočkách, orientovaly na několik druhů aktivit, jež bychom mohly rozdělit jednak na vnitřní – tedy, to, co děláme a organizujeme  pro své povzbuzení a vzdělání, a vnější, tedy akce a činnosti pro druhé. Jiné možné dělení by bylo na činnosti duchovní a „světské“, ale protože nechceme svůj pozemský život takto rozdělovat – tvoří přece jeden celek, přidržíme se spíše toho prvního.

 Téma spolupráce mužů a žen ve všech oblastech včetně spirituální nás provázelo celým rokem, od výročního sněmu v únoru až  po podzimní část našeho nového přednáškového cyklu o ženské spiritualitě. S potěšením můžeme konstatovat, že se setkalo s velkým zájmem a že podzimní přednášky byly oproti minulým letům velmi početně navštíveny. 

Tradicí se již staly jednodenní duchovní obnovy, na které zveme kromě svých členek i další zájemkyně a zájemce, a to jek v Praze, tak i v jiných místech, a stejně tak i poutní cesty po Čechách a Moravě. I zde počet účastníků roste, což nás opravdu naplňuje radostí. Spolu s tím se úspěšně rozšiřuje i ekumenická spolupráce s ženami jiných církví a denominací.

Velmi úspěšné byly i dva běhy počítačového kurzu a další aktivity.

I v tomto roce se zástupkyně UKŽ zúčastnily početných jednání a seminářů o úloze a postavení ženy a rodiny, a to na komunální i národní úrovni. Jsme opravdu rády, že náš hlas je slyšet všude tam, kde je nutné a potřebné připomínat křesťanská stanoviska a etiku.

Ne všechno v naší práci je ale pouze růžové.

V prvé řadě nás mrzí, že se naše řady nijak výrazně nerozšířily. Od Počátku roku sice pracuje nová pobočka UKŽ v Brně, ale určitý dluh cítíme především v tom, že se nám nedaří naše řady dostatečně omlazovat. (Teď jen prosím naše starší sestry, aby se necítily dotčené, ostatně ani já nepatřím právě mezi „-náctileté“, ba ani  „-cetileté“.) Vážíme si samozřejmě práce a společenství všech bez ohledu na věk – máme-li však hledět do budoucnosti, skutečně potřebujeme ke své činnosti zaktivizovat i ty mladší. Apelujeme tedy znovu na vás všechny, abyste je, pokud možno, zvaly na své akce a informovaly je o práci a cílích UKŽ.

Pomoci k tomu mohou i naše nově zřízené webové stránky (i když ještě vyžadují značné zdokonalení).

Dalším problémem je, jako i v minulých letech, bohužel čas a peníze. Mnohé naše činnosti jsou časově náročné a my nestíháme všechno to, co bychom chtěly.

A stejně tak se ani při nejlepší vůli neobejdeme bez peněz, poněvadž činnost kanceláře, křesťanské poradny pro ženy, nutné cesty a zejména časopis Babyka nelze hradit pouze z vašich příspěvků a dobrovolných darů.

Trávíme proto více času, než bychom si přály, snahou získat grantovou a další podporu – a ne vždy s plným úspěchem, poněvadž bychom k tomu potřebovaly jednak vysoký podíl vlastních prostředků (většina grantů počítá s finanční spoluúčastí příslušné organizace), jednak profesionální pracovnici, která by se vyhledáváním a získáváním grantů zabývala.

 Výsledkem je,že jsme se,  stejně jako v předchozím roce, potýkaly s napjatým rozpočtem, který obvykle právě tak pokryl nutné náklady. Podařilo se nám sice i letos získat menší granty, ze kterých financujeme zejména činnost poradny pro ženy, společenská odpoledně a některé další činnosti, chybí nám však dlouhodobější finanční jistota krytí nákladů na babyku a  především na běžný provoz naší kanceláře.

 Nechceme si ale jen stěžovat, protože vždycky se zatím našli třeba i drobní sponzoři v nouzi nejvyšší, a jak uvidíte z následujících stránek, s Boží pomocí a díky usilovné práci nesčetných z nás jsme i s našimi omezenými prostředky zvládly v právě uplynulém roce opět hodně.

V naší organizační struktuře došlo k některým změnám. Pražskou kancelář k naší lítosti opustila naše dlouholetá sekretářka Maruška Zacpalová, aby se mohla plně věnovat svému zaměstnání a rodině. Za všechnu práci a péči jí děkujeme, přejeme mnoho úspěchů a doufáme, že se i nadále bude podle svých možností na činnosti UKŽ podílet. Její místo zaujala od září 2005 Sofie Vajglová, kterou tímto mezi námi ještě jednou vítáme a doufáme, že s námi dlouho zůstane.

Stále se nám nedaří dlouhodobě vyřešit po odchodu Terezky Kaucké a po ní i Jany Štěpančíkové vedení Křesťanské poradny pro ženy, ale díky obětavé práci početných dobrovolnic, jež se vystřídaly i organizaci poradny,  a v posledním období Marty Hoferové, která se jejího vedení bohužel dočasně, ale velmi aktivně ujala, poradna stále funguje, a to je hlavní!

Rokem 2004 ale současně končí i funkční období všech volených zástupkyň UKŽ, tedy předsedkyně i členek výboru..

Dovolte mi proto, abych svým i vaším jménem poděkovala všem členkám výboru UKŽ za jejich usilovnou a nelehkou práci nejen v roce 2005, ale i v letech předchozích!

A samozřejmě upřímné poděkování patří všem, kdo se na naší práci v minulém roce podíleli: : pracovnicím sekretariátu UKŽ, pracovnicím poradny,členkám výborů poboček, redakční radě Babyky, všem členkám a členům UKŽ, všem našim milým příznivcům, přátelům  a podporovatelům.

 Všem patří naše upřímné „Zaplať Pán Bůh!“

 

Bohuslava Boučková
předsedkyně UKŽ

Unie katolických žen (UKŽ)

je občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR pod čj. VS/1-5878/91-R,
jako platné je registrováno znění stanov z r. 1999s pozdějšími dodatky.
 

Pod vedením JUDr. Marie Boháčové bylo v březnu 1991 v souladu s tehdy nově přijatým Zákonem o sdružování občanů založeno občanské sdružení „Pražská skupina katolických žen.“ Byla to iniciativní skupina 24 žen z různých pražských farností, které si uvědomovaly potřebu sdružování žen na křesťanské platformě. Svou angažovaností chtěly přispět k obnovení společenství uprostřed atomizované a stále více sekularizující se společnosti.

K existujícímu sdružení se přidávaly další katolické ženy z různých míst v Čechách a na Moravě a na ustavujícím sněmu v Praze 17. února 1992 byly přijaty nové stanovy a vytvořeno celostátní sdružení pod názvem „Unie katolických žen“. Tím organizace současně navazuje na předválečnou a těsně poválečnou činnost Unie katolických žen a dívek, která zaujímala v tehdejší československé společnosti nezanedbatelné místo.

 Zastřešení UKŽ

Od r. 1998 vyvíjí UKŽ se schválením České biskupské konference svou činnost jako soukromé sdružení křesťanů ve smyslu kodexu Kanonického práva. Prvním duchovním rádcem UKŽ byl otec biskup Mons. Jaroslav Škarvada, který  byl ze zdravotních důvodů na svou žádost a po dohodě s otcem kardinálem Miloslavem Vlkem v r.2004 vystřídán otcem biskupem Karlem Herbstem.

 Od r. 1996 je UKŽ plnoprávným členem WUCWO

( World Union of Women Catholic Organisations – Světové unie ženských katolických organizací ) a od r. 2001 má i zastoupení v jejím světovém výboru.

 V r.2005 byla  zahájena také přípravná jednání  o vzniku evropská aliance katolických ženských organizací ANDANTE, na nichž se UKŽ rovněž podílí.

 

  

Struktura a členství v UKŽ

 Sněm UKŽ 

Nejvyšším orgánem UKŽ je sněm, který je svoláván jednou za ročně, zpravidla v únoru.

Sněm volí členky výboru, přijímá změnu stanov, schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet a zprávu o hospodaření a stanoví zásadní směry činnosti.

 Od r. 2002 má sněm vždy rovněž základní nosné téma, kterým se členky a další účastníci sněmu zabývají jak na plenárním zasedání, tak i v rámci pracovních skupin.

Výbor UKŽ v roce 2005

Předsedkyně: Ing. Bohuslava Boučková

 Místopředsedkyně: PhDr. Markéta Koronthályová, JUDr. Marie Boháčová

Jednatelka: Marie Zacpalová (do srpna 2005), Sofie Vajglová (od září 2005)

 
  Členky výboru: Jana Štěpančíková  (Marta Hoferová) - poradna pro ženy

  MUDr. Marie Opatrná – teoložka

  Věra Andrýsková – pobočka Č. Budějovice

 Jarmila Hrazděrová – pobočka Ostrava

 Jitka Těžká -  pobočka Boskovice

 Yvona Malířová – pobočka Brno

 

Členství v UKŽ

 Stanovy UKŽ rozlišují dva typy členství. Plnoprávné členství je určeno ženám katolického vyznání, tzv. podporující členství může získat každý, kdo se ztotožňuje s cíli sdružení a chce je jakýmkoliv způsobem podporovat, a to bez ohledu na vyznání, pohlaví, národnost atd.

 V roce 2005 evidovala UKŽ 561 členek a členů z celé ČR, a to zejména z následujících měst a obcí:

Praha, Brno, České Budějovice, Ostrava, Boskovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Tábor, Přeštice, Turnov, Mladá Boleslav, Postřelmov, Chýnov, Svitavy, Liberec, Pardubice, Benešov, Ústí nad Orlicí, Písek, Semily, Uherské Hradiště, Česká Skalice, Letovice, Rousínov, Rtyně v Podkrkonoší   a další.

Tímto počtem členů se UKŽ řadí mezi největší ženské organizace v ČR.

 Základní informace o činnosti UKŽ lze získat na naší webové stránce

Organizační struktura UKŽ

 Z organizačního hlediska měla k 31.12. 2005 UKŽ již pět samostatných poboček – Praha (současně ústředí UKŽ), Boskovice, Brno, České Budějovice  a Ostrava – a jednotlivé členky  sdružené v pražské centrále.

 

 Pobočka České Budějovice :

l      vznikla v r. 1999

l      počet členek 42

l     řízena 5členným výborem v čele s Věrou Andrýskovou

 

Pobočka Boskovice:

l vznikla  18. 8. 2003

l počet členek 16

l řízena 3členným výborem v čele s Jitkou Těžkou

 

Pobočka Ostrava

l vznikla 13. 3. 2004

l počet členek 23

l řízena 5členným výborem v čele s Jarmilou Hrazdírovou

 Pobočka Brno

l    vznikla 7.12.2004

l      počet členek 6

l řízena 3členným výborem v čele s JUDr. Yvonou Malířovou

Kromě těchto poboček, které mají vlastní vedení a samostatně finančně hospodaří, funguje v rámci UKŽ ještě řada menších seskupení v jednotlivých obcích a farnostech ČR, které tento samostatný statut zatím nemají, nebo se na něj teprve připravují.

   Cíle a poslání UKŽ

 Poslání UKŽ, náplň činnosti, práva a povinnosti členů a organizace a hospodaření sdružení jsou zakotveny v upravených stanovách UKŽ ze dne 7. 7. 1999, schválených Ministerstvem vnitra ČR.

UKŽ si klade za cíl zejména :

 ·        vytvářet hmotný i duchovní prostor pro vzájemné setkávání žen stejné názorové orientace, jejich vyšší informovanost, vzájemnou podporu, pomoc a sebevzdělávání formou přednášek, seminářů a publikací

 ·        pomáhat ženám přijímat svou odpovědnost za rodinu, duchovní společenství i za celou současnou společnost v duchu křesťanských tradic

 ·        dosáhnout legálními prostředky (zejména osobním příkladem, výchovou a dalšími prostředky) změny smýšlení veřejnosti a postoje společnosti k duchovním hodnotám a potřebám lidského života, jakož i postoje k rodině, manželství a zodpovědnému rodičovství

·        reprezentovat názory křesťansky orientovaných žen na všech úrovních veřejného a politického života a podílet se na prosazování těchto hodnot a principu rovných příležitostí ve sféře komunálního, regionálního i národního rozhodovacího procesu

 ·        pomáhat v rámci svých možností ženám a rodinám v obtížné situaci, a to především radou a vnímavou účastí, ale i prostřednictvím materiálních sbírek a dalšími cestami

 ·        spolupracovat se všemi národními i mezinárodními organizacemi obdobných cílů a názorové orientace.

 

V souladu s těmito cíli jsou základními okruhy činnosti UKŽ:

l přednášky a semináře pořádané UKŽ

l aktivní účast na dalších konferencích a seminářích

l duchovní setkávání

l publikace

l příspěvky a informace v denním tisku a dalších médiích

l Křesťanská poradna pro ženy

l ekumenická spolupráce

l spolupráce s ženskými organizacemi v ČR

l mezinárodní aktivity a spolupráce

l prezentace a prosazování křesťanských postojů k otázkám postavení ženy a rodiny ve společnosti

l spolupráce s vládními organizacemi a rozhodovací sférou

l humanitární sbírky

l projekty zaměřené zejména na ženy a rodinu

l společenská setkání

l vydávání časopisu Babyka

 

Činnost UKŽ v roce 2005

13. sněm Unie katolických žen

se konal 5. února 2005 v budově Římskokatolické teologické fakulty UK v Praze a jeho ústředním tématem byl „List biskupům o spolupráci mužů a žen v církvi a ve společnosti“

Sněmu UKŽ se zúčastnilo cca 75 žen z celé ČR a několik dalších sympatizujících členů.

K hlavnímu tématu sněmu přednesli zásadní příspěvky apoštolský nuncius v ČR otec Diego Causero a otec biskup Karel Herbst 

Program sněmu poté pokračoval v tématických  pracovních skupinách:

1.      Biblické doklady o rovnosti mužů a žen

2.      Jak se ženy mohou zapojovat do života společnosti

3.      Jak se ženy mohou zapojovat do života církve

4.      Reflexe kritiky Listu biskupům ze strany militantních feministek

 Pracovní skupiny  pak své výstupy a náměty přednesly na závěr odpoledního jednání sněmu.

Sněm se rovněž zabýval přehledem a hodnocením činností UKŽ v uplynulém roce včetně zprávy o hospodaření, perspektivním výhledem aktivit pro rok 2005, činností jednotlivých poboček UKŽ a náměty a připomínkami jednotlivých členek. Sněmu byla rovněž předložena Výroční zpráva o činnosti UKŽ za rok 2004 včetně finanční zprávy.

V závěru se všichni účastníci sněmu sešli na společné mši sv. v kostele sv. Vojtěcha, již celebroval otec kardinál Miloslav Vlk

Duchovní setkávání a formace

·        Pouť Jablonné v Podještědí 8.5.2005

I v tomto roce jsme navázaly na již vytvořenou tradici poutí UKŽ s úmyslem prosit za dobré ženy a zejména matky – ať již ve smyslu mateřství fyzického či duchovního - pro tuto zemi a tento národ.

Poutní mše svatá na tento úmysl se konala v kostele sv.Vavřince a sv.Zdislavy v Jablonném v Podještědí.

Po bohoslužbě jsme se společně pomodlili v kryptě u hrobu sv.Zdislavy. Následovala návštěva hradu Lemberka a Zdislaviny studánky.

·        Pouť na Lomec u Vodňan 18.9.2004

V tradici podzimních poutí jsme pokračovaly tentokrát návštěvou půvabného (a velmi pěkně obnoveného) jihočeského mariánského poutního místa, Lomce (něžně nazývaného „Lomeček“) u Vodňan

Mši svatou  pro nás celebroval P. Michal Pometlo, OFM, který nás na naší pouti doprovázel.

Odpoledne jsme navštívili městečko Netolice a zámek Kratochvíle s krásným parkem a expozicí loutkového filmu.

 

l     K dalšímu prohloubení duchovního života jsme pokračovaly i v r.200 v pořádání společných duchovních obnov UKŽ. 

l      Postní rekolekce se konala 12.3.2005 za vedení P. Václava Vacka

l Adventní rekolekce se uskutečnila 17.12. 2005, vedl ji P.Pavel Málek.

Obě  byly pořádány již tradičně ve farním klubu P.M.Sněžné na Jungmannově náměstí, Praha 1, a byly velmi hojně navštíveny – účastnic). 

Duchovní obnovy a pouti pořádají také pobočky UKŽ v Českých Budějovicích, Boskovicích, Ostravě a Brně (viz činnost poboček).

Mezi další duchovní akce patřily:

l Ekumenická bohoslužba pro ženy 15.10. 2005

l Ekumenické týdny s biblí a uměním (ESBU), jichž se aktivně účastní členky UKŽ

l Setkání EUNIKA

 (o těchto aktivitách se blíže zmiňujeme v kapitole Ekumena)

Přednášková činnost

 §        Vzdělávací cyklus ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií - diskuse u kulatého stolu

Koordinátorky projektu: JUDr. Marie Boháčová, Dr.PhMgr. Zdeňka Ježková, CSc., PhDr. Drahomíra Syrůčková

Původní projekt byl koncipován jako cyklus přednášek a vznikl v r. 1994 ve spolupráci UKŽ s Českou křesťanskou akademií.

Vzhledem k měnící se struktuře účastníků přešla UKŽ od září 2003 k pořádání

 Diskusí u kulatého stolu

 na aktuální témata. Tyto diskuse se konají v místnosti tiskového střediska ČBK, Praha 6, Thákurova 3.

Diskusní cykly k vybraným tématickým okruhům jsou plánovány vždy na akademický rok.

V první polovině roku 2005 tak probíhal cyklus na téma  Žena a společnost, zahájený v roce 2004,  a uskutečnila se následující diskuse:

l9.4.2005 „Žena a rodinné finance“, přednášející MgA.Magdalena Bílková-Tůmová

Od podzimu 2005 byly tyto diskuse vystřídány  novým přednáškovým cyklem na téma
„Ženská spiritualita“
, který bude pokračovat i v roce 2006.

Koordinátory projektu: PhDr. Markéta Koronthályová, Ing. Bohuslava Boučková 

Vzhledem k většímu počtu účastníků a z technických důvodů bylo jeho konání přeneseno do místnosti č. 1053 I. patro budovy Katolické teologické fakulty, Thákurova 3, Praha 6, která je vybavena audiovizuální technikou a koná se vždy ve středu v 18 :00 hodin.

Uskutečnily se následující přednášky:

l Velké ženy křesťanské tradice:  světice a jejich atributy. Přednášející Doc. PhDr. Jan Royt

l Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie. Přednášející Prof. Pavel Říčan

 Přednášky jsou zaznamenávány, jejich obsah je ve stručnosti uveřejněn v časopise Babyka, s uveřejněním plného znění se pak počítá souhrnně ve sborníku UKŽ.

Odborné přednášky a semináře

Členky UKŽ se snaží přenášet naše postoje a názory na problematiku žen a rodiny i do širší veřejnosti a jsou proto často zvány, aby se podílely na různých diskusních setkáních a seminářích.

V roce 2005 byly takto předneseny následující přednášky:

l Praha, 28. 2. 2005 seminář Sdružení žen  KDU-ČSL,
přednáška Postavení žen v české společnosti  (Ing. B. Boučková)

l Čelákovice, 1.- 6. 3. 2005  mezinárodní seminář EAKAD/ECG „Globalisation“,  
vedení pracovní skupiny (Ing. B. Boučková)

l Přeštice, 7. 7. 2005 Globalizace z pohledu křesťanské ženy,
Mise a aktivity UKŽ
 (Ing. B. Boučková)

l Nové Město na Moravě, 10. 7. - 17. 7. 2005, ESBU -  účast v diskusním panelu na téma
Křesťanské kořeny Evropy:
paměť a naděje (Ing. B. Boučková)

l Vilémov, 1. 9. 2005, Den zeměpořádaný Pravoslavnou akademií Vilémov,
přednáška Ekologické zemědělství z pohledu křesťana (Ing. B. Boučková)

l Praha, 24. 9. 2005 seminář Sdružení žen KDU-ČSL
přednáška Ekonomické hodnocení ženské práce (Ing. B. Boučková)

l Praha, 25. - 26. 11. 2005, setkání EUNIKA s tématem „Rozumíme tomu, co se stalo za posledních 15 let?“, přednášky k otázkám vývoje české ekonomiky a církve po r.1989,  PhDr. M. Koronthályová, Ing. B. Boučková)

  Počítačový kurz pro ženy „Počítač nekouše“

Odborná garance: Ing.B.Boučková

Lektorky kurzu: M. Boháčová, L. Boháčová, B. Boučková

 S podporou Ministerstva zemědělství ČR a pod záštitou České zemědělské university Praha se UKŽ podařilo zorganizovat v r. 2005 2 běhy  dvoudenního kurzu základních počítačových znalostí pro ženy, které dosud s počítačem nepracovaly . Kurz byl založen na principu “ženy ženám“, což pozitivně působilo zejména na starší účastnice.

 Obou běhů kurzu se účastnilo celkem 45 žen, které postupně zvládly obecné principy práce s PC, základy práce s textovým editorem Word, využívání e-mailu včetně zřízení schránky a základy práce s Internetem. Pro kurz byla zpracována originální příručka, účastnice obdržely potřebný materiál včetně disket.

Kurz byl zakončen krátkým testem znalostí a předáním diplomu o absolvování.

 V r. 2006 předpokládáme kurz pro mírně pokročilé, případně (při dostatku finančních prostředků) též opakování kurzu základního.

 

 Společenská odpoledne (nejen pro seniory)

 Koordinátorka projektu: Františka Zemanová

Lektor přednášek: RNDr. Ondřej Bartušek

 UKŽ pořádá již 10. rokem společensko – poznávací cyklus „Společenská odpoledne třetího věku“,

 určený především seniorům z Prahy 1  a blízkého okolí.

Obsahem cyklu jsou cestopisné přednášky s promítáním diapozitivů, jednou za rok „Křeslo pro hosta“ – poslední hostující osobností byl vynikající dokumentarista Jan Špáta - a jeden koncert klasické hudby.
Lektorem cestopisných přednášek je geograf a stále aktivní zkušený cestovatel s bohatými znalostmi doplňujících oborů (historie, architektury, dějin umění apod.) RNDr. Ondřej Bartůšek.
Společenská odpoledne poskytují seniorům i ostatním účastníkům produktivního věku nová poznání, radost a přátelská setkávání, podávaný šálek čaje nebo kávy vytváří neformální atmosféru společenství.
Místem konání je Farní klub při kostele P. Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí, Praha 1 vždy druhou středu v měsíci v odpoledním čase ve 14,30 hod.

Jednotlivých částí cyklu se účastní se 40-60 posluchačů, z toho většina „stálých“.

Cyklus je sponzorován z grantu Prahy 1.

Společenská setkávání

 Dvakrát ročně – před prázdninami a před Vánocemi - se členky a příznivci UKŽ pravidelně scházejí v křesťanské cukrárně Studánka v Praze 1, Na Zderaze.

 Cílem je neformální setkání nad kávou, čajem či sklenkou vína, při němž je možno pohovořit o činnosti UKŽ, plánech do budoucna, pozdravit přátele či prostě jen si popovídat. Setkání se pravidelně účastní 20-25 členek UKŽ, a to i mimopražských.

V roce 2005 se tato milá a oblíbená setkání uskutečnila 22. června  a 7. prosince.

 

Křesťanská poradna pro ženy

Koordinátorka projektu: Jana Štěpančíková, v průběhu r.2005 převzala Marta Hoferová

Odborný garant: PhDr. Drahomíra Syrůčková

 Křesťanská poradna pro ženy“ byla založena v roce 1999 Unií katolických žen jako kontaktní poradna.
Mezi základní okruhy problémů, s nimiž se klienti na poradnu obracejí, patří především problematika domácího násilí, ztráta zaměstnání, diskriminace na pracovišti a v rodině, péče o seniory, těžká situace při rozvodu, otázka sebepřijetí, fatální onemocnění, mezigenerační problémy, ochrana nenarozeného života

V počátečních letech fungovala poradna pouze jeden den v týdnu, v ostatních dnech bylo možno nechat vzkaz na záznamníku. Poradna je vzhledem k celkovému zaměření UKŽ orientována především na ženy, ale stále častěji ji využívají i muži.

Aktuální stav

Zatímco v raných stádiích projektu větší procento klientek využívalo možnost prostého naslouchání pracovnice a nehledalo odbornější pomoc,  v současné době se těžiště posunuje směrem k odbornosti a kvalifikovanosti. Na jednu stranu jsme tím hůře informováni o profilu problémů, protože ty řeší klienti až s odborníky, je to však ve prospěch klienta, není nucen se hned při zatelefonování dopodrobna s problémem svěřovat, pokud sám nechce.

Informace o činnosti poradny jsou rozšiřovány formou letáků a v časopise Babyka. Bohužel z finančních důvodů jsme byly nuceny v uplynulém období placenou inzerci omezit, ačkoli zkušeností předchozích let máme ověřené, že inzerce v celoplošných periodikách (např. Lidové noviny) podstatně zvýší povědomí o poradně a tím i zájem klientek.

Poradna v současnosti funguje 2 dny v týdnu mezi 10. - 17.hod. Zvláště v čase prázdnin se ukázalo fungování poradny velmi smysluplné. Právě v době dovolených a prázdnin, kdy ostatní služby nefungují, senioři jsou částečně svými rodinami opuštěni a situace je pro ně nepřehledná, byla naše poradna klientům k dispozici. Pokud nechají klientky vzkaz na záznamníku, pracovnice poradny jej v co nejkratším limitu vyřídí. Některé klientky využívají e-mailovou adresu poradny a píší své dotazy touto cestou (nejsou započteny ve statistice). Tato služba bude v blízké budoucnosti dále rozšířena.

Dobrovolné pracovnice poradny, jichž je v současné době 9, na základě telefonického nebo osobního rozhovoru nasměrují klienty k příslušným odborníkům podle jejich přání a povahy problému, s nímž se na poradnu obracejí.

Profil poradny je určen jednotlivými odborníky, jichž je v současné době 29.

Jejich profesní  struktura je následující:

Psycholog

5

Psychoterapeut

2

Psychiatr-psychoterapeut

1

Praktičtí lékaři

9

Onkolog, pastor

1

Gynekolog

1

Kněz

5

Právník

5

 

 

 

 

 

 

  

S poradnou dále spolupracují následující organizace:

o       Centrum pro rodinu

o       křesťanská gynekologická ambulance Nemocnice pod Petřínem,

o       Poradna pro ochranu nenarozeného života

o       Středisko pro rodinu

o       Česká katolická charita (charitní domovy pro matku a dítě, azylové domy pro bezdomovce,
domy na půl cesty)

o       JANTAR (poradna pro ženy se zhoubným nádorem prsu)

o       Sdružení pěstounských rodin

o       ELEKTRA (Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství)

o       Diakonie ČCH

o       Městské centrum sociálních služeb a prevence

o       PROFEM

o       ACORUS (psychosociální centrum pomoci ženám v krizi)

 a další.

Statistika služeb poradny za období leden – říjen 2005

Psycholog, psychoterapeut, psychiatr

94

Právník
civilní + církevní právo

61

Kněz

15

Gynekolog

42

Ostatní lékaři

10

Odborné poradny
Ochrana nenarozeného života, hospic...

18

Klient v krizi, včetně násilí
odkaz na Diakonii, Rosu..

4

Vyslechnutí
bez předání kontaktu na odborníka

24

Jiné
hledání bytu, práce, nabídka oblečení

11

Poděkování za služby
2

CELKEM

281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka uvádí počet předaných kontaktů s tím, že některé klientky kontaktovaly odborníky opakovaně nebo jim byly předány kontakty na více odborníků najednou

  Humanitární pomoc Ukrajině

Koordinátorka projektu: PhDr. Markéta Koronthályová

UKŽ se od roku 1997 spolupodílí na organizaci humanitární sbírky oblečení a obuvi a dalších formách pomoci organizaci „Živá rodina“ v městě Bučač na Západní Ukrajině. UKŽ je s touto organizací v pravidelném kontaktů a zpětně tak může zprostředkovat informace o využití humanitární pomoci, což má velký význam pro věrohodnost celé akce.

V roce 2005 se sbírky oblečení vzhledem k  organizačním problémům ukrajinských partnerů nekonaly, spolupráce s organizací „Živá rodina“ pokračovala jinými formami (finanční podpora, zprostředkování kontaktů apod.).

Ediční činnost

§        Časopis Babyka

Koordinátorka projektu a odpovědná redaktorka: Bc. Veronika Pavlů, DiS.

Redakční rada : PhDr. Markéta Koronthályová, Ing.Bohuslava Boučková 

 UKŽ pro své členky již od r.1993 časopis Babyka. V prvním období své existence vycházela Babyka pouze jako několikastránkový informační věstník, od r.1995 však již má podobu časopisu se stále se zvětšujícím rozsahem a lepší kvalitou.

 V současné podobě pravidelně přináší informace o aktuálních akcích i činnosti Unie v různých regionech ČR, ženské problematice v domácím i světovém kontextu, články související z úlohou ženy a rodiny ve společnosti. Zároveň slouží jako platforma k diskusi o aktuálních tématech i jako prostředek sdílení zkušeností jednotlivých členek i skupin Unie. Velký význam mají mj. informace o činnosti jednotlivých poboček UKŽ, které jsou inspirací i pro ostatní. Babyka současně zprostředkovává i informace o dalších akcích pořádaných jinými organizacemi podobného zaměření.

 Časopis má stabilní grafickou úpravu, pravidelné rubriky i přispěvatele.

 Pravidelné rubriky časopisu Babyka:

l Poezie

l Z činnosti Unie

l Žena a společnost

l Ekumena

l Představujeme (informace o partnerských organizacích)

l Světice měsíce

l Portréty ( rozhovory se ženami známými i neznámými )

l Napsali jste nám

l Čtení ke kávě (fejetony a úvahy)

l Kulturní tipy

l Přečetli jsme (recenze knih a publikací)

l Z kapsy od zástěry (kuchařské recepty)

l Oznamujeme

Časopis Babyka vychází 6xročně v rozsahu 40 stran a v nákladu 600 výtisků a je rozesílán na objednávku všem řádným  členkám a podporujícím členkám a členům UKŽ (roční předplatné činí 150,- Kč).

V červenci 2005 bylo vydáno jubilejní číslo Babyky k 10 výročí její existence v současné rozšířené podobě.

Od listopadu 2005 jsou ukázky z časopisu k nahlédnutí na webových stránkách UKŽ a jejich prostřednictvím také lze časopis objednat.  

 §        Sborníky

Přednášky a příspěvky na seminářích, které UKŽ organizuje, jsou průběžně redigovány do sborníků a doplňovány dalšími aktuálními příspěvky na daná témata.

lV roce 2005 pokračovala distribuce sborníku III., který shrnuje různé přednášky pořádané UKŽ v letech 2003-2004 a byl vydán v závěru roku 2004.

lSoučasně je jíž zpracováván materiál pro sborník IV. 

Sborníky jsou rovněž dostupné prostřednictvím internetu.

§        Webové stránky 

Veškeré informace o vzniku, struktuře a aktivitách UKŽ jsou od listopadu 2005 dostupné na adrese

http://ukz.katolik.cz

 Zde se lze současně přihlásit k členství v UKŽ a, jak již bylo řečeno, k odběru časopisu Babyka.

Současně  je zde k dispozici stále se rozšiřující archiv článků a odborných statí týkajících se ženy a rodiny, ženské spirituality, relevantní církevní dokumenty a další texty.

Jsme si vědomy, že naše www stránky zatím postrádají patřičnou grafickou úpravu a dostatečně flexibilní a včasnou aktualizaci, je to však první krok na této cestě, který časem povede k dokonalejší formě prezentace a komunikace. V průběhu času také počítáme s alespoň částečnou cizojazyčnou verzí.

 

Činnost poboček

 

České Budějovice

 

V Českých Budějovicích pracuje od r. 2000 samostatná skupina žen UKŽ, která kromě účasti na výše uvedených činnostech celé UKŽ  organizuje i aktivity vlastní

V lednu 2005 se konala výroční schůze, na které byla zvolena nová předsedkyně Věra Andrýsková.

Aktivity v průběhu roku 2005:

l Pravidelné schůze pobočky jsou 2x ročně: v lednu a v září, případně v říjnu. Frekvence schůzí je dána především tím, že členky jsou z různých farností v Č. Budějovicích a okolí. Každá z nich se aktivně podílí na životě své „domovské“ farnosti – účast ve schole, výzdoba a úklid sakrálních prostor, údržba a péče o liturgická roucha, některé z nich mají funkci kostelnice. Současně převážná část členek (důchodkyň) plní časově náročnou úlohu babiček v rodinách svých zaměstnaných dětí.

l Čtení Písma svatého. Skupina 10 – 15 žen se schází v kapli na děkanství v Č. Budějovicích každé 2. úterý a celý církevní rok (mimo července a srpna)  se věnujeme jedné z knih Písma. V r. 2005 jsme četly Skutky apoštolské. Cílem této akce není jen lépe porozumět Božímu slovu, ale také se učit lépe formulovat svou vlastní, osobní víru. Výklad textů se opírá o tzv. stuttgartské komentáře a učební texty TF JU (materiály z Teologického institutu v Linci).

l Pletení adventních věnců. Koná se v sobotu odpoledne před 1. adventní nedělí v klášterním sále v Č. Budějovicích. Akce je otevřená i ženám, které nejsou členky UKŽ. Některé ženy s sebou přivádí též svá vnoučata. Večer při mši svaté v katedrále (vigilii 1. adventní neděle) Otec biskup žehná nejen farní věnec, ale i ty, které si ženy přinesly a které budou „prosvětlovat“ adventní dny v jejich domovech.

l Adventní slavnost v SRN. Od r. 2000 se pěvecký sbor žen z Č. Budějovic pravidelně účastní adventní slavnosti. Jde o spolupráci s  partnerskou organizací KDFB Pasovské diecéze. V r. 2005 jsme byly pozvány na adventní slavnost do farnosti St. Oswald.

 

Boskovice

Samostatná skupina UKŽ v Boskovicích byla založena v srpnu 2003

Samostatně i ve spolupráci s organizací KDU-ČSL, městským zastupitelstvem a dalšími partnery pořádá a organizuje skutečně impozantní řadu aktivit.

V prosinci 2005 provedla pobočka některé změny ve svém organizačním řádu a zvolila nový pětičlenný výbor v  čele s paní Marií Kosatíkovou.

Aktivity v průběhu roku 2005:

l Dále pokračuje adopce na dálku 2 děti v Indii - Ganeše Mesta a Benita Silvy.

l S dětmi je písemný kontakt, byla uhrazena částka 9 800,00 Kč

l Adopce na dálku byla rozšířena o Olenu Lyspuch, Ukrajina, uhrazena částka 1 800,00 Kč.

l Korespondence s P. Janem Medem, který působí v Indi  ( zasláno

l 5 000 Kč na podporu jeho misijní činnosti)

l Pravidelné návštěvy Domova důchodců, uskutečněna 2 setkání s kulturním programem a balíčky – ke Svátku matek a v Adventu

l Pro obyvatele Domova důchodců a Penzionu zajištěn poutní zájezd do Křtin

l Pravidelný kontakt s Domovem pro matku a dítě, zajištěny drobné dárky pro děti k Velikonocům a Vánocům,, uspořádána sbírka knih a hraček pro děti a zbytků vlny a látek pro výrobu drobných předmětů

l Pro Domov pro matku a dítě byl také určen výtěžek sbírky pod vánočním stromem, pořádané pod záštitou Charity Blansko

l V červenci byla zorganizována sbírka šatstva pro Diakonii Broumov, současně byla darována částka 4 500 Kč na úhradu odvozu a další 20000 Kč na podporu činnosti Diakonie.

l Byla uspořádána řada poutních zájezdů: 5.7. na Velehrad, do Dubu nad Moravou, v říjnu společně s farností Benešov na Vranov, do Žarošic, Křtin a Sloupu. Členky UKŽ se též zúčastňovaly poutí pořádaných Orlem.

l Spolupráce s organizací KDU ČSL a Orlem na zdařilé organizaci Martinských hodů.

l Účast na setkání při Světovém dnu modliteb, připravené ženami z Polska, spolu s členkami dalších církví

l Besedy o památných místech ve Svaté zemi a o Lurdech s p.Trnečkou

l Během roku údržba prostranství u kříže v ul. K lipníkům a u Božích muk u školního statku

  

Ostrava

Samostatná pobočka UKŽ v Ostravě byla založena 13. 3. 2004, počet členek 31.12.2005 byl 23.

Členky se pravidelně scházejí jednou měsíčně (kromě prázdnin)

Aktivity v průběhu roku 2005:

l adopce na dálku – smlouva na 3 děti z Ukrajiny

l 6 členek dochází do nemocnice na dětské lůžkové oddělení (odpolední návštěvy u dětí )

l některé členky navštěvují nemocné spoluobčany doma i v domově důchodců

l rekolekce s o. Petrem Kremnickým (misionářem na Ukrajině) na téma Panna Maria

l UKŽ zprostředkovává pomoc řádovým sestrám Boromejkám, které pomáhají pečovat o staré a nemocné

l spoluúčast na „Svatodušní smaženci“

l výroba adventních věnců

l účast na Třikrálové sbírce

 

Mimo tyto již tradiční činnosti se dále podařilo uskutečnit:

l v postní době společné shlédnutí filmu Umučení Ježíše Krista a příprava modlitbu Křížové cesty

 

l v srpnu 2005 byl uspořádáni poutní zájezd do Koclířova a v listopadu do Vrbna pod Pradědem a Zlatých Hor

l odeslání petice proti reality show „Vyvolení a Big Brother“

 

Členky svinovské farnosti se navíc podílely na těchto akcích:

l malování velikonočních kraslic a pečení perníčků

l účast na přípravě vědomostní soutěže „ Znalost Bible“

l poutní zájezdy do Czensochowé a po kostelech jižní Moravy

l výroba novoročenek a výstava Betlémů

l úklid fary

 Z vybraných členských příspěvků bylo 20% odvedeno do centrální pokladny a zbývající prostředky byly použity  na zakoupení dárků pro adoptované děti a na misie. Rovněž výtěžek z prodeje adventních věnců byl použit na misie.

 Brno

Dne 7.12.2004 byla založena pobočka Unie katolických žen v Brně.

Pobočka má zatím 6 zakládajících členek a jejím cílem je spojení ve vířev Boha , snaha podílet se společnými silami a dle svých možností na životě farností, podpora katolické církve v jejím úsilí o spravedlivý život na zemi, zájem o dění křesťanských aktivit v Brně a snaha rozvíjet spolupráci s organizacemi stejného zaměření.

Dne 7. prosince 2005, oslavila UKŽ pobočka Brno svéroční trvání.

Pravidelná setkání členek pobočky se konají každou první středu v měsíci.

l 5. a 16. 4. 2005 se zástupkyně pobočky zúčastnila Německo-českého setkání katolických žen v Praze – Průhonicích.

l 17. 5. 2005 bylo organizováno pro ženy lékařské měření osteoporozy v Brně, ul. Husova 13, které prováděli pracovníci společností Starlife.

l V červnu 2005 se uskutečnila také první společná pouť do Křtin - na den svěcení bylin a květin.

l V srpnu 2005 se  na popud jedné z členek pobočky uskutečnilo první setkání členek pobočky s obecně prospěšnou společností TyfloCentrum  Brno, o.p.s., Chaloupkova 7, Brno.
Tato společnost poskytuje nevidomým, slabozrakým a zdravotně postiženým občanům s kombinovaným postižením služby, s cílem usnadnění jejich života, dosažení maximální míry jejich samostatnosti  a nezávislosti. Po seznámení s podmínkami provozu  společnosti TyfloCentrum o.p.s. pobočka UKŽ v Brně  zorganizovala a vyvolala akci na získání finančních prostředků pro přestavbu sídla na Chaloupkově 7. Podařilo se sehnat do 31. 12. 2005 částku 57 500 ,-Kč. 

l 7. 9. 2005 - se některé členky pobočky zúčastnily společné akceUžitečné a okouzlující. Jednalo se o výstavu - Stříbro ve Vídni a habsburské monarchii v letech 1780 - 1920, která se konala v prostorách Moravské galerie v Brně, Místodržitelský palác. 

l V měsíci září jedna z členek pobočky absolvovala kurz „Služba ve farnosti“, který organizovalo Biskupství brněnské, ukončený zkouškou.

l Při předposledním setkání členek UKŽ dne 9. listopadu 2005 jsme přivítaly paní ředitelku TyfloCentrum o.p.s. Paní RNDr. Hanu Bubeníčkovou,  spolu s další pracovnicí společnosti paní  Marií Švejdovou. Byl nám představen program činností společnosti, dále vydávaný časopis Chaloupka.

l V měsíci listopadu bylo iniciováno zřízení betonových nájezdů na chodníky v oblasti Stará Osada, týká se  Městské části Brno – Židenice pro vytvoření bezbariérového příjezdu k domu pro postižené. 

l Poslední schůzka v roce se konala se slavnostním programem a posezením dne 7. 12. 2005.

l 9. 12. 2005 členky pobočky vykonaly audienci u otce biskupa Vojtěch Cikrleho. Jednalo se o velmi milé setkání s tím, že otec biskup přislíbil, že lze po předchozí domluvě tato setkání každoročně opakovat.

l V sobotu dne 10. 12. 2005 byla činnost pobočky UKŽ v Brně zakončena první Duchovní obnovou pro ženy. Obnova se uskutečnila  v chrámu sv. Augustina v Brně - Masarykově čtvrti. Duchovní záštitu nad celou akcí převzal p. farář P. Pavel Šenkyřík. Obnovy se zúčastnily členky z Brna, Boskovic i Svitav.

Ekumenická spolupráce

Také v r. 2005 se naše členky zapojovaly do nejrůznějších ekumenických aktivit, z nichž uvádíme zejména:

  • Leden 2005 - bohoslužby Týdne za jednotu křesťanů,

  • Březen 2005 - shromáždění Světového dne modliteb (členky UKŽ se zapojily ve svých farnostech)

  • Ekumenické fórum křesťanských žen (místopředsedkyně PhDr. M.Koronthályová). Členky UKŽ se pravidelně účastní setkání tohoto Fóra (6x do roka), kde se spolu se ženami z ostatních církví a křesťanských denominací vzájemně informují o svých aktivitách a snahách o vnášení křesťanských hodnost do ateistické společnosti, která nás obklopuje.

  • V červnu 2005  (17. – 19. 6.) proběhlo v Praze mezinárodní  Setkání křesťanů čtyř zemí, do jehož přípravy i průběhu jsme se prostřednictvím tohoto Ekumenického fóra zapojily i my. Fórum připravilo oázu v kostele P. Marie před Týnem, návštěvy dvou zařízení: Domova svaté rodiny na Veleslavíně, kde pobývají postižené děti a Domova Karla Boromejského v Řepích, kde se o nemocné kromě řádových sestřiček starají také vězeňkyně; a biblickou práci v kostele sv. Havla.

  • V červenci 2005 proběhl opět Ekumenický týden s Biblí a uměním v Novém Městě na Moravě na téma Křesťanské kořeny Evropy: paměť a naděje, kterého se  tradičně zúčastnila  řada členek UKŽ, Ing. Bohuslava Boučková  pak jako členka diskusního panelu (viz přednášková činnost)

  • V listopadu (25. 11. - 27. 11.) proběhlo XX. setkání mezinárodního projektu EFKŽ o spolupráci žen EUNIKA s tématem „Rozumíme tomu, co se stalo za posledních 15 let?“. Na tomto setkání přednesla ing. Boučková příspěvek s názvem „Ekonomické změny posledních 15ti let v naší společnosti “ a dr. Koronthályová  příspěvek „Co se stalo v našich církvích za posledních 15 let“.

·        Na podzim roku 2005  pořádala UKŽ již po druhé Ekumenickou bohoslužbu  žen na poděkování za dary uplynulého roku, která se uskutečnila v sobotu 15. října farním klub u PMS, Praha 1, Jungmannovo nám.  Zúčastnily se sestry z různých církví, kázáním nám posloužila sestra Ema Blažková z CČsH.

 

Spolupráce s mezinárodní organizací European Contact Group 
(ECG – Evropská kontaktní skupina
)

ECG je mezinárodní ekumenická organizace, která sdružuje církve, diakonická centra, neziskové organizace i jednotlivce, kteří se zabývají sociálně-ekonomickými tématy.

Specializuje se m.j. na problematiku žen na trhu práce a specifické problémy, kterým ženy čelí.

UKŽ je od r. 2004 členskou organizací ECG a je v ní zastoupena Ing. Bohuslavou Boučkovou, která byla v říjnu 2004 také kooptována do mezinárodního výkonného výboru ECG.

 

Spolupráce s Ekumenickou akademií ČR

UKŽ se podílela na přípravě a průběhu Mezinárodního semináře o globalizaci, který se konal ve dnech 1.- 5.3.2006 v Čelákovicích a na dalších dílčích aktivitách EA, zejména  na podpoře akcí Fair Trade, a to jak prodejem zboží Obchůdku jednoho světa na akcích UKŽ, tak i účastí na seminářích a jiných aktivitách Asociace pro Fair Trade, založené v srpnu 2004 Ekumenickou akademií.

Mezinárodní spolupráce

 

UKŽ má jako jedna ze dvou postkomunistických zemí zastoupení ve 27 členném světovém výboru WUCWO ( Světové unie katolických ženských organizací), který řídí a koordinuje činnost všech katolických ženských organizací z 56 zemí světa . UKŽ zde zastupuje JUDr. Marie Boháčová.


V r.2005 byly zahájeny přípravy k založení Evropské aliance katolických ženských organizací ANDANTE, jejímž cílem je posílení vlivu katolických žen v  Evropě. Vedle WUCWO, které je organizováno celosvětově, postrádají  katolické ženy organizaci, která by měla evropský legální status a mohla se tak zapojovat do mezinárodních projektů, vést dialog s ostatními evropskými organizacemi a být součástí evropských struktur. Za vznikem aliance stálo rozhodnutí delegátek z patnácti evropských zemí, které se sešly v  roce  2005 v Trnavě na konferenci „Evropa je také záležitostí žen“ (L´Europe: l´affaire des femmes catholiques aussi). Po trnavské konferenci se ustavil přípravný výbor, jehož členkou je za UKŽ JUDr. Marie Boháčová.

§         UKŽ dále aktivně spolupracuje s národními ženskými katolickými organizacemi v Německu, Polsku, Nizozemí, Velké Británii, Litvě a na Slovensku.

§         Významné bylo zejména setkání s členkami německé katolické ženské organizace kfd, které se z iniciativy německé strany uskutečnilo ve dnech 15.-16.4.2005 v Průhonicích u Prahy.

Spolupráce s dalšími organizacemi žen v ČR

Spolupráce mezi UKŽ a dalšími ženskými organizacemi v ČR nabyla v současné době dalšího rozměru a intenzity – neomezuje se již pouze na kontakty a spolupráci bilaterální, i když i na této úrovni nadále úspěšně funguje, ale byla rovněž zastřešena společnou platformou.

Na základě setkání žen ve Francouzském kulturním středisku v Praze v prosinci 2003 se představitelky Českého svazu žen, Asociace pro rovné příležitosti a UKŽ rozhodly vyvolat iniciativu k založení společné Platformy českých ženských organizací, tedy jejich zastřešení. Tato platforma pak mohla požádat o členství v European Women Lobby (Evropské lobby žen), která na úrovni EU sdružuje podobné národní platformy a mezinárodní organizace žen a zabývá se monitorováním genderové a rodinné politiky a jejím ovlivňováním na úrovni EU.

V srpnu 2004 byl vytvořen přípravný výbor této platformy a na Valném zasedání EWL v říjnu 2004. byla česká platforma přijata za členku EWL. Na základě navrženého rotačního systému v současné době českou platformu řídí a reprezentuje UKŽ, delegátkou EWL v Bruselu je JUDr.Marie Boháčová.
 V rámci dvoustranné spolupráce je zejména třeba zmínit vztahy s Českou asociací podnikatelek a manažerek, Českým svazem žen a dalšími , které se realizují zejména vzájemnými informacemi, účastí na konferencích, seminářích a setkáních odborného i společenského rázu.

Práce s veřejností

§         O významnějších akcích UKŽ informují celostátní média, např. Český rozhlas, Radio Proglas, Katolický týdeník. Představitelky UKŽ bývají rovněž hosty některých náboženských pořadů Českého rozhlasu nebo Radia Proglas.

§         UKŽ pravidelně oznamuje přehled svých akcí  v Arcidiecézním zpravodaji Praha i zpravodajích jednotlivých diecézí, ve farních zpravodajích nebo novinách vydávaných jednotlivými  městy a městskými částmi.

§         V roce 2005 se o činnosti Unie opakovaně psalo například v Katolickém týdeníku, Šestce (novinách Prahy 6) i v regionálním denním a katolickém tisku.

Spolupráce s vládními organizacemi a rozhodovací sférou

UKŽ má stálé zastoupení v:

l Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Od jejího ustavení v r. 2002 je zde  reprezentována Judr.Marií Boháčovou.

l Podvýboru pro rodinnou politiku Výboru pro Zdravotní a sociální politiku Senátu Parlamentu ( JUDr.M. Boháčová )

l Výboru pro rodinu Rady vlády pro rovné příležitosti (Ing.B.Boučková)

l Komise pro rodinu Městské organizace KDU-ČSL Praha (Ing.Boučková)

l Celostátní výbor Sdružení žen KDU-ČSL (Ing.Boučková)

§         Zástupkyně UKŽ jsou pravidelně zvány na diskuse, semináře a další akce týkající se postavení ženy, rodiny a rovných příležitostí na půdě Senátu PS ČR a dalších obdobných institucí.

  • Významná je spolupráce na komunální úrovni, kde UKŽ využívá grantů zaměřených na sociální a vzdělávací činnost vypisovaných Městskou částí Praha 6 a Praha 1 a Magistrátem Hl.M-Prahy. Bez těchto grantů bychom  nebyli schopni finančně zabezpečit činnost Křesťanské poradny pro ženy ani cyklus Společenská odpoledne.

Jednotlivé pobočky UKŽ pak velmi aktivně spolupracují s městskými
zastupitelstvy a dalšími orgány svých měst a obcí (viz činnost poboček)

   Finanční zpráva

Výsledovk za období 1.1.2005 – 31.12.2005

 Náklady

501 100

Drobný materiál – správa

3 128,00

501 400

Drobný materiál – Babyka

197,00

501 101

Sborník Žena v církvi

6 750,00

501 60

Drobný materiál – Č.Budějovice

2 558,00

511 000

Opravy a udržování

976,00

512 000

Cestovné

8 071,00

513 001

Náklady na reprezentaci –Praha

659,00

513 002

Náklady na reprezentaci – ČB

3 855,50

513 003

Náklady na reprezentaci –Bosk.

933,50

518 100

Ostatní služby – správa

12 151,50

518 101

Telefon a nájem kancelář

33 950,00

518 102

Náklady na www stránky

12 737,50

518 103

Počítač nekouše I.

24 144,50

518 104

Počítač nekouše II.

8 814,50

518 400

Ostatní služby - Babyka

69 902,88

518 401

Ostatní služby – Boskovice

6 066,50

518 600

Ostatní služby – Č.Budějovice

4 438,50

518 602

Klub u P.M.Sněžné

19 455,96

518 604

Ostatní služby – MZV

15 896,00

521 100

Mzdové náklady – UKŽ

28 780,0049 400,00

521 200

Mzdové náklady – projekty

12 600,00

521 300

Mzdové náklady – Leonardo

4 000,00

546 401

Dary humanit.účely-Boskovice

28 761,00

549 100

Bankovní poplatky

3 200,00

549 101

Bankovní poplatky-TISIS LTD

432,00

549 201

Bankovní poplatky- ČB

1 209,00

549 202

Bankovní poplatky-RENOVABIS

150,00

582 000

Poskytnuté příspěvky

6 183,00

 

Náklady celkem

 320 000,84

Výnosy

601 000

Tržby za sborníky

1 170,00

613 000

Změna stavu zásob

29,87

644 001

Úroky ČB

52,80

644 002

Úroky wspk

64,26

649 000

Jiné ostatní výnosy

2 529,00

682 200

Příspěvky od jiných organizací

740,00

682 300

Příspěvky Babyka

41 140,00

682 301

Sbírky Ukrajina

48 358,80

682 303

Příspěvky adopce a misie

37 910,00

684 100

Členské příspěvky Praha

11 910,00

682 400

Členské příspěvky Boskovice

2 810,00

682 600

Členské příspěvky Č.Budějovice

3 800,00

691 001

Provozní dotace Praha 6

15 000,00

691 002

Provozní dotace Praha 1

19 000,00

691 003

Provozní dotace Mze

110 000,00

691 004

RENOVABOS dotace

58 782,00

 

Výnosy celkem

304 937,33

 

Hospodářský výsledek – ztráta

 - 15 062,91

Rozvaha  ke dni 31.12.2005 

Aktiva

022 000

Movité věci a soubory movitých věcí

122 903,00

028 000

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

63 507,80

082 000

Oprávky k movitým věcem a souborům movitých věcí

- 122 903,00

088 000

Oprávky k drobnému DHM

- 63 507,80

211 100

Hlavní pokladna

1 394,50

211 400

Pokladna Boskovice

8 166,50

211 600

Pokladna České Budějovice

6 836,50

221 200

Česká spořitelna

39 458,77

221 500

WSPK

2 013,15

221 700

ČSOB – České Budějovice

18 442,34

221 900

WSPK 2

389,28

314 002

Poskytnuté provozní zálohy Vajglová

22,50

314 003

Leasing

27 102,00

314 004

Poskytnuté provozní zálohy Boháčová

6 966,00

314 005

Poskytnuté provozní zálohy Boučková

351,50

342 200

Daň srážková z dohod

120,00

 

Aktiva celkem

221 356,46

Pasiva

321 000

Dodavatelé

14 057,30

324 003

Přijaté zálohy-autobus zájezd

7 200,00

331 200

Dohody

2 550,00

379 000

Jiné závazky – půjčka

29 036,00

384 002

Výnosy příštích období-TRYSIS

49 171,51

384 003

Výnosy příštích období-RENOVABIS

74 271,60

901 000

Vlastní jmění

110 069,45

931 000

Hospodářský výsledek ve  sch.ř.

3 400,09

932 000

Nerozdělený zisk/ztráta minulých let

6 885.88

932 001

Neuhrazená ztráta 2003

- 11 615,86

932 002

Neuhrazená ztráta 2004

- 38 606,60

 

Pasiva celkem

236 419,37

 

Výsledek – ztráta

- 15 062,91

     Spolupráce a kontakty

Mezi naše nejvýznamnější partnerské organizace v ČR patří:

·        Národní centrum pro rodinu

·        Společnost pro podporu rodiny

·        Asociace pro rovné příležitosti

·        ECG (Evropská kontaktní skupina)

·        YMCA – Živá rodina

·        Společnost pro ochranu nenarozeného života

·        Asociace nestátních organizací pro práva dětí

·        Český svaz žen

·        Asociace podnikatelek a manažerek ČR

·        Česká křesťanská akademie

·         Ekumenická akademie

·        Asociace pro Fair Trade

·        Sdružení žen KDU-ČSL

·        Český helsinský výbor

·    Gender Studies

Všem těmto partnerům děkujeme za spolupráci a doufáme, že zůstanou našimi partnery i v dalším roce!

Řada našich přítel a příznivců podpořila v roce 2005 činnost UKŽ také finančními dary.

Všechny byly a jsou, bez ohledu na velikost částky, opravdu vítané.

Všem těmto a dalším našim příznivcům upřímné Zaplať Pán Bůh !


zpět na hlavní stránku