Výroční zprávy UKŽ

Výroční zpráva 2007 - pobočky

pobočka Boskovice
pobočka Brno
pobočka
České Budějovice
pobočka Ostrava


Výroční zpráva o činnosti pobočky UKŽ Boskovice

- Pokračovaly jsme v úhradě adopcí 3dětí v Indii, jsme s nimi v písemném kontaktu, máme radost z jejich dobrých výsledků ve škole.
- Uhradily jsme příspěvek na léky pro paní Marharetu Molnar na Ukrajině.
- Přispěly jsme na misie, jsme v kontaktu s P. Janem Medem v Indii a P. Petrem Cvrkalem, který působí v Bulharsku.
- Pro Domov pro matku a dítě v Boskovicích byla určena sbírka pod vánočním stromem, byla předána částka 11 137,- Kč.
- Dobrou spolupráci máme s Domovem pro seniory. Mimo pravidelné setkání k Svátku matek a v Adventu, od června připravujeme pro obyvatele Domova každý měsíc setkání s písničkami a přáním k narozeninám. Za půl roku jsme předaly kytičky 95 obyvatelům. V měsíci srpnu jsme pro
obyvatele Domova zajistily poutní zájezd do Vranova u Brna, který se velmi vydařil.
- Zdařilá byla také sbírka šatstva pro Diakonii Broumov, v měsíci září. Bylo darována ca 600 krabic a balíků se šatstvem a částka 5 700,- Kč, příspěvek na dopravu.
- Vážíme si dobré spolupráce s Jednotou Orel a KDU ČSL. Byly to především zdařilé Martinské hody, oslava Svátku matek a Mariánská pobožnost v kapli na Bělé.
- Pomohly jsme s ubytováním a občerstvením pěších poutníků na Velehrad, pět členek se této pouti také zúčastnilo. Vydařila se také dušičková pouť do Vranova, Žarošic a Křtin.
- I v letošním roce jsme udržovaly prostranství u kříže K lipnikům a Božích muk u školního statku. Naše členky se podílely na úklidu kostela, fary, pomohly při zajištění Farního dne, pomáhaly ve farní kavárně. Zajistily úklid kostela Všech svatých a zajistily služby při Dnech otevřených dveří
kulturních památek.
- Zapojily jsme se do akce pomoci "Senioři-seniorům", především spoluprací s obyvateli Domova. Vrchní sestra pí. Čopáková přislíbila praktické školení v péči o dlouhodobě ležícího pacienta, z nedostatku času se uskuteční až v roce 2008. Zdařilá byla návštěva a přednáška paní Mišoňové a JUDr Boháčové k tomuto tématu.
- Pokračujeme dále v pletení papučků a svetrů pro děti v Peru, dále pleteme obvazy na lepru. Podařilo se nám zajistit větší množství příze, v pletení se k nám přidaly ženy z Petrovic a Hovoran.
- V sobotu 8. prosince se v našem kostele sv. Jakuba uskutečnilo adventní duchovní setkání, zahájené mší svatou. Po ní se v prostorách fary sešly ženy k rozjímání a modlitbě. Svůj čas nám věnoval náš nový kaplan P. Blažej Hejtmánek.

Naše pobočka má 30 členek, v letošním roce zemřela naše nejstarší členka, paní Jarmila Havelková.

Vážíme si přízně řady lidí, kteří nás podporují finančně. Mezi dárce patří také Mons. Josef Valerián a P. Milan Těžký. S touto pomocí můžeme hradit adopce, přispívat na misie, podporovat Hnutí pro život, Nadaci sv.Františka, hnutí Na počátku, přispěly jsme na dostavbu kaple Božího milosrdenstvíve Slavkovicích, zakoupily přízi na obvazy a další. Velmi si také vážíme podpory našeho faráře, P. Šudomy.
V těchto aktivitách chceme pokračovat i v roce 2008, podle možností ještě více spolupracovat s Domovem pro seniory, s Domem pro matku a dítě a dalšími.


za skupinu UKŽ Boskovice Marie Kosatíková

UNIE KATOLICKÝCH ŽEN pobočka Brno
Výroční zpráva za rok 2007


vedoucí pobočky JUDr. Malířová Yvona

Činnost UKŽ pobočky Č. Budějovice v roce 2007

 

Převážná část členek pobočky se aktivně podílí na životě svých "domovských" farností ve městě nebo v blízkém okolí Č. Budějovic. Starají se o údržbu liturgických rouch, úklid a výzdobu farních kostelů (vč. katedrály), jsou členky farních chrámových sborů a některé z nich jsou kostelnice. Několik žen z naší pobočky se pravidelně účastní přípravy ekumenického programu Světový den modlitby.
"Vytíženosti" našich členek má vliv na frekvenci členských schůzí, které se konají 2 - 3 v průběhu roku.
Od října do konce dubna se setkává skupina žen 1x za 14 dní ke čtení Bible. Nejsou to klasické biblické hodiny, protože je nevede kněz ani jáhen. Na setkání je dán prostor pro reflexi Božího slova v našich životech. Při výkladu textů používáme tzv. stuttgarské komentáře.
Sobotní odpoledne před 1. adventní nedělí je již tradičně věnováno pletení adventních věnců. Tato akce je otevřená i pro nečlenky UKŽ. Na závěr setkání se společně účastníme slavnostního rozsvícení vánočního stromu na náměstí Přemysla Otakara II. a poté bohoslužby, při které Otec biskup žehná adventní věnce.

Spolupráce s pasovskou KDFB

21. a 22. července 2007 jsme společně se ženami z pasovské KDFB navštívily Klatovy, Plzeň a Č. Budějovice. V Plzni jsme si prohlédli též Meditační zahradu s Památníkem obětem zla. V Č. Budějovicích se nejprve ženy z KDFB seznámily s historií bývalého dominikánského později piaristického kláštera a kostela Obětování Panny Marie a potom jsme měly česko-německou mši svatou v kostele sv. Václava. Několik žen z UKŽ pak doprovodilo naše hosty do Prachatic, kde navštívily rodný dům J.N.Neumanna, ve kterém je v současné době hospic "Neumanneum".
V době adventní jsme se již tradičně zúčastnily adventní slavnosti, kterou v pasovské diecézi organizuje KDFB. V r. 2007 jsme byly ve farnosti Freyung. Společně s námi se účastní též ženský pěvecký sbor, který reprezentuje naši pobočku aktivním zapojením do programu adventní slavnosti.

Granty a příspěvky

V r. 2007 jsme neměly žádný společný projekt s pasovskou KDFB a proto jsme nežádaly o grant. Z Magistrátu města Č. Budějovice jsme obdržely dar formou zaplacení nákladů za dopravu do Freyungu.
Na členské schůzi začátkem r. 2007 bylo odhlasováno, že budeme pravidelně přispívat na Misijní banku ubožáků: v loňském roce jsme přispěly částkou 1500 Kč, další roky budem zasílat na MBU částku 1000 Kč.

Č. Budějovice, 19.2.2008 Zapsala: Alena Urbanová

VÝROČNÍ ZPRÁVA UKŽ 2007- pobočka Ostrava


Scházíme se pravidelně druhou středu v měsíci (mimo prázdnin).Kromě různých maličkostí (ne však bezvýznamných,) se nám podařilo uskutečnit následující projekty.

Rády bychom v této činnosti pokračovaly i v příštím roce, pokud to bude v naších silách, chceme spolupracovat i s dalšími organizacemi. Zahájily jsme jednání s Maltézskou pomoci, která hledá dobrovolníky pro své projekty.

A.Kučerová, pobočka Ostrava


zpět na hlavní stránku