14. výroční Sněm Unie katolických žen
který se konal 11. února 2006
„Žena – nositelka pokoje“

Témata skupinek:

1. Žena nositelka pokoje v rodině - M. Boháčová
2. Žena nositelka pokoje v církvi (ve farnosti, ve společenství) - L. Mikulová
3. Žena nositelka pokoje v zaměstnání - B. Boučková
4. Žena nositelka pokoje ve státě (v politice) - M. Koronthályová

Otázky pro práci ve skupinkách
na téma "Žena nositelka pokoje":

1. Jaké vlastnosti dnes podle vašeho názoru potřebuje ta, která přináší pokoj?

2. Vyberte nějakou ženu z vaší organizace nebo z vaší země, která by odpovídala vaším představám o té, která přináší pokoj? Proč jste ji vybrali?

3. Můžete uvést jména dalších žen, o kterých se dá říci, že přinášejí pokoj do oblasti, o níž diskutuje vaše skupinka? V čem se tato jejich činnost projevuje?

4. Jaké konkrétní akce přispívají podle vás k vytváření pokoje v oblasti, o níž diskutujete:
- akce vaší organizace
- akce jiného původu

5. Jak si vy samy myslíte, že můžete konkrétně přispět k vytváření pokoje v oblasti, o níž diskutujete?


1. skupina: Žena - nositelka pokoje v rodině


1) Jaké kvality by měla mít dnes "nositelka pokoje" v rodině :
Rozlišovat věci podstatné a méně podstatné, respektovat svobodu členů rodiny

2) Významné ženy, nositelky pokoje, v našem národě :
Svatá Zdislava, patronka rodinného života, v dnešní době Marie Svatošová, zakladatelka hospičního hnutí

3) Do seznamu žen - nositelek pokoje patří ženy z našeho okolí, které jsou schopné přinášet pokoj, mají schopnost usmiřovat, vychovávat k toleranci, sociálnímu a náboženskému citění

4) Konkrétní akce naší organizace :
Společné poutě, vhodně zaměřené přednášky, společná účast na bohoslužbách, výlety s dětmi, společenství rodin

5) Jak můžeme přispět
Přijmout každého člena rodiny jaký je s láskou, snažit se potlačit své já, odpouštět, mít trpělivost, modlit se za členy rodiny, spoléhat více na Pána Boha a nebýt sebestředná, být pokorná, nenechat se strhnout k hněvu a zlostným reakcím, věnovat rodině dostatek času.

2. skupinka: Žena nositelka pokoje v církvi

1. Jaké vlastnosti dnes podle vašeho názoru potřebuje ta, která přináší pokoj?

Trpělivost, tolerance, láska, vstřícnost, empatie, radost, vytrvalost, vnitřní svoboda, víra, odvaha, statečnost, entuziasmus...

2. Vyberte nějakou ženu z vaší organizace nebo z vaší země, která by odpovídala vaším představám o té, která přináší pokoj? Proč jste ji vybrali?
3. Můžete uvést jména dalších žen, o kterých se dá říci, že přinášejí pokoj do oblasti, o níž diskutuje vaše skupinka? V čem se tato jejich činnost projevuje?

Markéta Koronthályová, Marie Svatošová, Dagmar Pohunková, Kateřina Lachmanová, Otka Bednářová.
Jsou to výjimečné osobnosti, jejichž vlastnosti jsou podobné, jako vlastnosti v prvním bodě.

4. Jaké konkrétní akce přispívají podle vás k vytváření pokoje v oblasti, o níž diskutujete:
- akce vaší organizace
- akce jiného původu

Společná modlitba a modlitební společenství jsou základem, pak také všechny další pozitivní akce, na kterých se účastníme, nebo je organizujeme, ať už pro mládež, seniory, charitu,...

5. Jak si vy samy myslíte, že můžete konkrétně přispět k vytváření pokoje v oblasti, o níž diskutujete?

Každá z nás ve své farnosti, společenství: především modlitbou, ochotou pomáhat a dobrou vůlí.

Závěr: Vzhledem k tomu, že ženy v církvi veřejně nepůsobí, jsme "odsouzeny" ke vnášení pokoje do míst, kde žijeme, do našich farností a společenství: jako hlavní vlastnosti ženy - nositelky pokoje vidíme čtyři hlavní ctnosti a sedm darů Ducha sv.


3. skupinka: Žena nositelka pokoje v zaměstnání

1. Jaké vlastnosti dnes podle vašeho názoru potřebuje ta, která přináší pokoj?
Mohly bychom vyjmenovat řadu dílčích vlastností, jako je ochota naslouchat a trpělivost, vlídnost empatie - za základní však považujeme, aby ta žena, která má přinášet pokoj, byla sama plná pokoje, tedy vnitřní mír, pokoj sama se sebou.
Kdo nemá pokoj v sobě, nemůže jej šířit kolem sebe.
Další důležitou vlastností je být nositelkou pokoje, ale ne za cenu tolerování bezpráví, křivdy, nespravedlnosti, porušování obecně platných pravidel.

2. Vyberte nějakou ženu z vaší organizace nebo z vaší země, která by odpovídala vaším představám o té, která přináší pokoj? Proč jste ji vybrali?
Nebyl zmíněn žádný konkrétní příklad.

3. Můžete uvést jména dalších žen, o kterých se dá říci, že přinášejí pokoj do oblasti, o níž diskutuje vaše skupinka? V čem se tato jejich činnost projevuje?
Vzhledem k tomu, že diskusní skupinka byla velmi malá a ne všechny její účastnice byly v současné době zaměstnány (jedna se právě na opakovaný nástup do zaměstnání chystala, další je důchodkyně atd.), nepadlo žádné konkrétní jméno - hovořily jsme pouze o obecných vlastnostech ženy jako šiřitelky pokoje.

4. Jaké konkrétní akce přispívají podle vás k vytváření pokoje v oblasti, o níž diskutujete:
- akce vaší organizace: duchovní vzdělání a soustředění (duchovní obnovy apod.), přispívající k našemu vnitřnímu pokoji, vzdělávání v oblasti lidských práv a rovných příležitostí, pomoc ženám v obtížné situaci (poradna pro ženy)
- akce jiného původu -

5. Jak si vy samy myslíte, že můžete konkrétně přispět k vytváření pokoje v oblasti, o níž diskutujete?
- Pozitivní projevy: úsměv, pozdrav, milé slovo pro každého, pochvala (i tam, kde je pak třeba něco vytknout - "metoda cukru a biče", pokud jsme samy nadřízenými), snaha o pochopení i těch spolupracovníků, jejichž záliby a styl života jsou nám cizí (diskuse o některých televizních pořadech a časopisech, o nákupech apod.)
- Potlačení možných negativních vlastností: Ženy si často libují v "klípcích" a pomluvách, což velmi narušuje pokojnou atmosféru na pracovišti. Jako šiřitelky pokoje se těmto hovorům mírně, ale kategoricky vyhneme a zdůrazníme dobré stránky a vlastnosti pomlouvaných
- Trochu paradoxně, pokoj vnášíme i tím, že se některým jevům důrazně (opět klidně, ale pevně) vzepřeme: nevhodné vtipy, snižující lidskou a ženskou důstojnost, projevy "harašení", urážky či zlehčování víry a přesvědčení. Vnášet pokoj neznamená všechno tolerovat pro "udržení klidu".


4. skupinka : Žena - nositelka pokoje ve státě, v politice

1. vlastnosti:
tolerantní; mít ráda lidi a projevovat lásku k nim; mít dostatečné sebevědomí a přesvědčivost; být moudrá; odpouštět chyby jiných; být důvěryhodná, pravdivá, žít to, co říká
žít z víry, skrze modlitbu čerpat sílu od Boha
cítit pokoru vůči své práci, chápat ji jako službu druhým ( nesnažit se zviditelnit, prosadit)
mít organizační schopnosti pro týmovou práci, asertivitu

je těžké najít hranici kam až ustupovat.
Taktické a diplomatické schopnosti
Empatii
Mít nadhled, umět věci posuzovat i z druhé strany.
Znát potřeby druhých lidí a pomáhat jim
Umět vést dialog
mít smysl pro humor ( pomáhá přežít)
křesťanství má v sobě odpouštění - ne mstivost, neprožívat věci osobně
Laskavost, ale rozhodnost
Mít určité charisma, které lidi přesvědčí
Spíš mlčet a naslouchat.
pamatovat si.

2.-3. Postavy žen, které přinášejí pokoj

V politice:
MUDr. Zuzana Roytová - vede dialog, klid, pohoda, věcnost
Vlasta Parkanová: Znalosti, vzdělanost, křesťanské hodnoty

V kultuře:
Marta Rottrová - zpěvačka. věřící.
Brno: dr. Milena Flodrová : dělá přednášky o historii Brna, besedy o tom, jak lidé spolu v pokoji nažívali.
MUDr. Marie Svatošová - zakladatelka hospiců

Na místní úrovni:
Paní Zemanová z Čestlic: mírná, vzdělaná, dělá, co je potřeba, duše farnosti, spojuje lidi, moudrá žena. je podceňovaná.

Výtvarnice Marcela Plodrová:
přináší pokoj do stáří seniorů na Praze 7. Učí je výtvarným technikám, jsou šťastní. Je klidná, trpělivá. pracuje i s dětmi. Uspořádala výstavu prací seniorů, měli vernisáž. Mají náplň života. Je nevěřící? ( nepraktikuje víru v žádné církvi). Vyzařuje z ní klid a vyrovnanost.
Paní Růžena Dejmková z Bechyně: stará se o matku, manžela, děti, vnoučata, kostel. Trpělivá. Pečuje o farní knihovnu, navštěvuje nemocné.

4. Jaké akce přispívají k přinášení pokoje?

Přednášky, besedy (historické a kulturní - o hodnotách minulosti i současnosti)
Duchovní obnovy.
Práce v domácnosti konaná s modlitbou = pokojná rodina.
Nemůže vnášet pokoj ta, která nemá v pořádku rodinné vztahy ( vždy se to na člověku pozná). Rodina je prvotní úkol ženy, až děti odrostou, může se věnovat víc práci pro společnost.
Zapojení do občanské společnosti, charita a jiná dobrovolná sdružení.

5. Jak my samy můžeme přispívat k vytváření pokoje ve státě?

Vytvářením harmonických vztahů v rodině, která je základem každé společnosti.
Občansky zodpovědným chováním - nebýt lhostejná, reagovat na situace kolem sebe.
nebát se písemně apelovat na instituce, mít odvahu se podepsat.
Využívat svých občanských práv.
Učit i děti používat standardní nástroje demokracie.
Snažit se o šíření pozitivních informací: tisk, místní časopisy, farní časopisy, rozhlas aj.
Pochvalami a odměnami lze ovlivnit, povzbudí to ty, kteří si nevěří.
Pochvaly vytvářejí pozitivní vzory chování.
K tomu patří i angažovat se v politice.
Ten, kdo se angažovat nemůže, může prosit Ducha svatého o pokoj.


zpět na stránku o Sněmech UKŽ


zpět na hlavní stránku