Ekumenická, národní
a mezinárodní spolupráce UKŽ

Unie katolických žen spolupracuje s ostatními ženskými organizacemi, a to na několika úrovních: národní, náboženské a světové. UKŽ dále aktivně spolupracuje s národními ženskými katolickými organizacemi v Německu, Polsku, Nizozemí, Velké Británii, Litvě a na Slovensku.

Mezinárodní spolupráce

WUCWO

World Union of Catholic Women´s Organization (WUCWO), tedy Světová unie katolických ženských organizací byla založena v r. 1910, v současné době ve všech kontinentech světa sdružuje celkem 89 katolických ženských organizací působících na národní úrovni a několik mezinárodních organizací. WUCWO má své zástupkyně u OSN v New Yorku a Ženevě, při UNESCO v Paříži, FAO v Římě a Radě Evropy ve Štrasburku. Unie katolických žen je členkou WUCWO od r. 1993.

Stránka Světové unie ženských katolických organizací: http://www.wucwo.org/

Europen Women Lobby

Evropská ženská lobby byla založena v r. 1990 s posláním prosazovat genderovou rovnost ve všech sférách politického života a činnosti institucí Evropské Unie. Členskými organizacemi EWL jsou národní koordinace ženských nevládních organizací jednotlivých členských zemí EU a dále evropské mezinárodní ženské nevládní organizace. Česká ženská lobby jako národní koordinační platforma českých ženských organizací vznikla v r. 2004. V prvním dvouletém období předsedala ČŽL a členkou výboru EWL byla JUDr. Marie Boháčová. v současné době vede a zastupuje ČŽL Alexandra Jachanová Doleželová (Gender Studies, o.p.s.)

Z rozhodnutí sněmu UKŽ v dubnu 2009 ukončila UKŽ své členství v ČŽL.

Stránka Evropské lobby žen je http://www.womenlobby.org/

ANDANTE

Evropská aliance katolických ženských organizací s názvem "Andante" byla založena v r. 2006 s cílem hledat společné hodnoty v multikulturním evropském prostoru a přispívat angažovanou činností žen v církevním i společenském životě ke společnému dobru. UKŽ je jednou ze 17 zakládajících organizací a ve výboru Andante je zastupována ing. B. Boučkovou

Stránka Andante: http://www.andante-europa.net

fotografie ze zakládajícího sněmu Andante

Ekumenická spolupráce

Ekumenická rada církví

Členky UKŽ jsou zapojeny do činnosti Komise žen při Ekumenické radě církví v ČR. UKŽ zde zastupuje PhDr. Markéta Koronthályová.

Z této Komise nově vzniklo Ekumenické fórum křesťanských žen v ČR (EFKŽ), kde je PhDr. M. Koronthályová místopředsedkyní. V rámci tohoto fóra spolupracuje UKŽ se ženami z různých křesťanských církví a denominací v celé ČR na různých ekumenických aktivitách, jako je např. Světový den modliteb, Ekumenická setkání s biblí a uměním v Novém Městě na Moravě a další. EFKŽ v ČR je součástí mezinárodní organizace „Evropské ekumenické fórum křesťanských žen“ (EEFCW).

Novinkou ekumenického rozměru činnosti UKŽ byla v r.2004 poprvé pořádaná Ekumenická bohoslužba slova, která se konala 27.11.2004 v prostorách farního klubu P.Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1.

European Contact Group
(ECG – Evropská kontaktní skupina)

ECG je mezinárodní ekumenická organizace, která sdružuje církve, diakonická centra, neziskové organizace i jednotlivce, kteří se zabývají sociálně-ekonomickými tématy. Specializuje se na m.j. problematiku žen na trhu práce a specifické problémy, kterým ženy čelí.UKŽ se podílí předevšímna ekumenickém projektu ECG hrazeném z fondů EU „Theology.Factory.net “, který byl zahájen v r.2003. Cílem projektu je organizace seminářů na téma křesťanská spiritualita a aktivní sociální pomoc ve spolupráci Lotyšska, Německa, Itálie a ČR.

Členky UKŽ se účastnily závěrečného pracovního setkání tohoto projektu v Liepaji v červenci 2004 a zpracování výstupního materiálu projektu a podílely se i na přípravě pracovních setkání.

UKŽ je od r. 2004 členskou organizací ECG a je v ní zastoupena Ing.Bohuslavou Boučkovou, která byla v říjnu 2004 také kooptována do mezinárodního výkonného výboru ECG.

webové stránky Evropské kontaktní skupiny: www.eks.ecn.cz

 

Ekumenická akademie ČR

UKŽ se podílela na přípravě a průběhu Mezinárodního semináře o globalizaci, který se konal ve dnech 19. - 22. 2. 2004 v Kostelci nad Černými Lesy.

S EA spolupracuje UKŽ také na podpoře akcí Fair Trade, a to jak prodejem zboží Obchůdku jednoho světa na akcích UKŽ, tak i účastí na zahajovacích akcích Asociace pro Fair trade, založené v srpnu 2004 Ekumenickou akademií.

Česká křesťanská akademie

S ČKA spolupracuje Unie již od roku 1994.

V letošním akademickém roce se jedná o cyklus přednášek
Ženská spiritualita, více zde.

webové stránky ČKA naleznete na http://www.studovna.cz/cka/

Spolupráce a kontakty v rámci ČR

Mezi nejvýznamnější partnerské organizace UKŽ v ČR patří:

 


zpět na hlavní stránku