Projekty

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci je program EU pro odborné vzdělávání a přípravu.
Jeho základním cílem je prostřednictvím zavádění inovativních přístupů a zvyšování kvality odborného vzdělávání a přípravy zvýšit konkurenceschopnost podniků a napomoci tak snížení nezaměstnanosti.
Program podporuje celoživotní vzdělávání a spolupráci mezi různými typy organizací (např. podniky, vysokými školami, středními školami, výzkumnými ústavy apod.).

AgroTourNet

Základním cílem projektu AgroTourNet, podporovaného Evropskou komisí v rámci programu Leonardo Da Vinci, je připravit přehled nejlepších provozních a organizačních praktik používaných ve sféře agroturistiky, propojit je s dostupnými teoretickými znalostmi a praktikami v oblasti profesního vzdělávání a vytvořit e-learningové nástroje a metodologii pro profesní vzdělávání v agroturistice, zaměřené a pracovníky v zemědělství, poskytovatele služeb v oblasti agroturistiky, pracovníky příslušných vzdělávacích institucí a institucí zapojených do budování tržní kapacity agroturistiky v zemědělském sektoru zúčastněných zemí.

více zde nebo na www. agrotour.net.Projekt péče o seniory (PPS)
Péče o seniory - profese, poslání

Cílem projektu je podpora a rozvoj teoretických a praktických znalostí a sociálně žádoucích dovedností osob, které pečují o seniory, a to formou sebevzdělávání prostřednictvím elektronických prostředků a moderníchvýukových metod.

Poptávka po kvalifikovaných pracovnících poskytujících péči a terapii seniorům v domovech důchodců i soukromých domácnostech se v celé Evropě zvyšuje jako důsledek stárnutí populace, kdy stále více osob vyhledává profesionální péči, neboť tradiční pomoci dětí rodičům, která byla běžně poskytována v rámci rodiny, se již nedostává.

Více o projektu naleznete zde, nebo na www.ecvleonardo.com


Grundtvig

Projekt "senioři seniorům"
Dobrovolná péče o seniory

Myšlenkou projektu je snaha zapojit starší lidi, zejména ženy do dobrovolné práce, která je organizována občanskými sdruženími, místními komunitami a středisky soiálních služeb na poli paliativní péče o seniory, a to prostřednictvím neformální výuky.
Projekt by měl též stimulovat seciální participaci těchto starších občanů, kdy péčí o potřebné spoluobčany - "senioři seniorům" se zlepšuje i kvalita vlastního života pečovatele.
Dalším cílem projektu je předávání zkušeností a informací o dobrých praktikách mezi partnerskými organizacemi

více o Projektu "senioři seniorům" naleznete zde.


ECG

Ve spolupráci s mezinárodní organizací European Contact Group (ECG – Evropská kontaktní skupina) a její českou pobočkou EKS se UKŽ podílí na ekumenickém projektu ECG hrazeném z fondů EU „Theology.Factory.net “, který byl zahájen v r.2003. Cílem projektu je organizace seminářů na téma křesťanská spiritualita a aktivní sociální pomoc ve spolupráci Lotyšska, Německa, Itálie a ČR.

Členky UKŽ se účastnily seminářů v Liepaji (2003), Kostelci n/Č.L.(2004), Torinu (2004) a závěrečného pracovního setkání tohoto projektu v Liepaji v červenci 2004 a zpracování výstupního materiálu projektu a na přípravě pracovních setkání.

UKŽ je členskou organizací EKS a má zastoupení v mezinárodním výkonném výboru ECG.

webové stránky Evropské kontaktní skupiny: www.eks.ecn.cz

Fair Trade

S Ekumenickou akademií ČR spolupracuje UKŽ průběžně na řadě projektů, v současnosti zejména na podpoře akcí Fair Trade, a to jak prodejem zboží Obchůdku jednoho světa na akcích UKŽ, tak i účastí na činnosti Asociace pro Fair Trade, založené v srpnu 2004 Ekumenickou akademií.

webové stránky FairTrade: www.fairtrade.cz

 


zpět na hlavní stránku