Činnost UKŽ

Duchovní formace

UKŽ jako celek i její jednotlivé pobočky pořádají pro své členky a další zájemce pravidelná jednodenní duchovní cvičení, zejména v době adventní a postní.

Tak např. v Praze se tato cvičení konají 2. nebo 3. sobotu adventní a 2. sobotu postní ve farním klubu P.Marie Sněžné na Jungmannově náměstí, Praha 1.

Menší skupiny se scházejí ke společné modlitbě a nad Biblí.

V roce 2003 UKŽ založila tradici společných poutí ke sv. Zdislavě, patronce rodin, do Jablonného v Podještědí vždy druhou neděli v květnu. Poutní zájezd odjíždí z Prahy a jeho účastnice se společně modlí za dobré matky pro českou zemi.

Od roku 2003 je pořádán také podzimní zářijovou pouť na různá poutní místa v Čechách (v r. 2003 Klokoty u Tábora, v r. 2004 Křemešník u Pelhřimova a Želiv, v r. 2005 Lomec u Vodňan).

Jednotlivé pobočky organizují také vlastní pouti a poutní zájezdy.

Od r. 2004 pořádá UKŽ děkovnou ekumenickou bohoslužbu slova, na níž se podílejí kromě katolických teoložek také duchovní Českobratské církve evangelické a Československé církve husitské, případně ijiných křesťanských církví.

V neposlední řadě je třeba uvést i uveřejňování a distribuci různých významných textů s duchovním obsahem, ať již ve sbornících UKŽ či na stránkách časopisu Babyka.

Duchovním rádcem UKŽ byl do září 2004 biskup Jaroslav Škarvada, nyní je to biskup Karel Herbst.

K duchovnímu vedení jednotlivých akcí pak UKŽ zve podle možností další kněze a teology.

 


zpět na hlavní stránku

Modlitba UKŽ na každý den do nového tisíciletí

Prosíme tě, Pane,
o sílu a dary Ducha svatého pro nové tisíciletí, v němž nám dáváš možnost nového začátku.

Ať přinášíme Krista do všech míst, kde právě jsme a kde nás chceš mít: do rodiny, do farnosti, na pracoviště. Ať vytváříme síť nových vztahů podle Evangelia, v nichž bude zřetelná ochota k oběti a ke službě druhým, potlačování vlastního sobectví a přijímání druhých lidí bez podmínek.

Dej nám, prosíme:

Pondělí: dar trpělivosti

Úterý: dar pochopení a ochoty naslouchat Tobě i druhým

Středa: dar odpuštění sobě i ostatním

Čtvrtek: dar odvahy a moudrosti při obhajobě pravdy a dobra

Pátek: dar posilování slabých a utěšování zarmoucených

Sobota: dar vnímat Tvou zázračnou přítomnost ve věcech a lidech kolem nás a stále Tě milovat

Neděle: dar radovat se z Tvého vzkříšení a neustále Tě chválit a děkovat Ti za vítězství dobra nad zlem a života nad smrtí, kterého jsi dosáhl navždy a pro všechny.

Amen.